Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

CIF: G15611684

Dirección: Carmen 39-41, 2º Esquerda, 15402, Ferrol

Teléfono: 698124611

Correo electrónico: agat@atenciontemprana.com

Finalidade do tratamento: Atender ás comunicacións de interese para ambas partes.

Conservación dos datos: Os datos persoais serán gardados en tanto non se solicite o seu supresión polo interesado.

Legitimación do tratamento: Consentimento do interesado ou o seu representante legal

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesiones de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos

Dereitos do interesado:

Acceso: dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo vanse a gardar, a orixe dos mesmos e si comunicáronse ou se van a comunicar a un terceiro.

Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.

Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección agat@atenciontemprana.com

Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sé electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.