Noticias

CONTRATACIÓN EQUIPO SAT OUTEIRO E CASTRO DE REI

OFERTA EMPREGO PÚBLICO. OUTEIRO DE REI

O concello de Outeiro de Rei busca para o seu Centro de Atención Temperá:

GRUPO PERFIL PROFESIONAL PERÍODO CONTRATACIÓN

I PSICOPEDAGOGO 1/10/2019 AO 31/03/2020

II LOGOPEDA 1/10/2019 AO 31/03/2020

II TERAPEUTA OCUPACIONAL 1/10/2019 AO 31/03/2020

A duración dos contratos será dende a formalización dos mesmos prevista para o día 1/10/2019 ata o día 31/03/2020.

A retribución será de 17,41 €/h para profesionais equiparables ao grupo I e de 15,50 €/h para profesionais equiparables ao grupo II, cantidade que inclúe todos os conceptos salariais incluída a indemnización fin de contrato e a seguridade social a cargo da empresa.

Unha das tres persoas que resulten seleccionadas deberá realizar as funcións de coordinación do servizo. A atribución das funcións de coordinación será atribuída polo sr. Alcalde en atención á experiencia e méritos dos candidatos seleccionados.

Prazo de presentación de instancias dende o 2 de setembro ata o 11 de setembro.
👉https://outeiroderei.sedelectronica.gal/board

Tags: Noticias

Outras entradas

BIZCAYA – 8 MILLÓNS DE EUROS PARA ATENCIÓN TEMPERÁ
PRESENTACIÓN DO SAT DA MANCOMUNIDADE DE FERROL