Hemeroteca

O financiamento do centro de atención temperá da Mariña será a través de convenios

El Progreso (Burela)
O alcalde de Burela, José María González Barcia, anunciou onte que a Consellería de Presidencia traballa na elaboración de convenios marco que permitan que o financiamento do centro de atención temperá de Burela que non cobre a Xunta sexa asumida por todos os concellos da comarca e non unicamente polo de Burela, que é onde se presta este servizo. «Ou problema dá financiamento deste servizo é continua e ten que ter unha solución», admitiu o alcalde, «porque nós fixémonos cargo do en 2006 cando estivo a piques de desaparecer, pero vos tempos cambiaron e ou esforzo ten que ser conxunto».A medida que agora expón a Xunta é que a firma do convenio sexa obrigatoria, para que ningún concello evite a súa responsabilidade e tampouco quede ningún neno sen este tipo de atención.Cien chavales de hasta seis años, con «trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos», reciben cada año en Burela asistencia de las tres profesionales de la Unidade de Atención Temperá. Servicio de ámbito comarcal, está en marcha un cambio de instalaciones que le permitirá ganar «máis superficie e máis luz para atender en mellores condicións» a los niños mariñanos.Pasará de la planta baja de la Casa do Mar a la primera. José Insua, director del Hospital da Costa; González Barcia, alcalde de Burela; y Diana Durán, concejala burelense de Servizos Sociais, visitaron ayer la futura sede de Atención Temperá. Barcia y Durán aclaran que, aunque ese servicio asistencial es comarcal, «o Concello de Burela asume a práctica totalidade dos gastos de persoal, xunto con hospital». El Concello «faise cargo da psicóloga e da pedagoga, e o hospital da fisioterapeuta», explican.Barcia destaca la cooperación de las consellerías de Sanidade y de Benestar «para cambiar a ubicación do centro».

Los servicios locales de atención temprana reivindican su valor

Piden una regulación que corrija su delicada situación y subrayan que la cercanía es clave

La atención temprana es clave para los niños con alguna discapacidad o riesgo de padecerla. Pero no todos tienen las mismas oportunidades de acceder a ella. El desarrollo de los servicios sociales comunitarios específicos, cubiertos por concellos y mancomunidades, y en los que se garantiza una intervención que va de los aspectos cognitivos y psicomotores a los lingüísticos y sociales, sufrió en 1998 en Galicia un parón con la publicación de un decreto que vinculaba exclusivamente la atención temprana al ámbito hospitalario. Desde entonces, los 14 servicios -que atienden a unas mil familias- han padecido restricciones económicas y su extensión por la comunidad se frenó. Y quienes están pagando las consecuencias son los niños y sus familias, advierten sus profesionales.»O modelo hospitalario de atención temperá é necesario, pero tamén o noso. Ten que haber un servizo de proximidade que faga todo o seguimento e evolución do neno (…). Onde non o hai, as familias abandonan o tratamento, porque é moi difícil ter continuidade», explica Victoria Diéguez, del servicio de la mancomunidad de municipios de Verín, que el año pasado atendió a 160 niños de hasta seis años.Diéguez compareció ayer en rueda de prensa junto a Teresa Busto, del servicio de Noia, para reivindicar la regulación de estos servicios, empezando por el decreto de financiación de los servicios sociales específicos comunitarios, en cuyo borrador trabajan la Consellería de Traballo y la Federación de Municipios e Provincias. La norma, indican, debe referirse de forma explícita a la atención temprana, de acuerdo con el plan integral de atención a las personas con discapacidad de Galicia 2010-2013, que la reconoce como fundamental. De nuevo en clave normativa, reivindican que la Lei de Apoio á Familia, en trámite parlamentario, haga referencia expresa a la atención temprana como un derecho.

Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do BNG para a elaboración dunha nova normativa en Atención Temperá

6-04-2011 Parlamento de Galicia O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG) por iniciativa da súa deputada Ana Luisa Bouza Santiago e do seu deputado Carlos Aymerich Cano, ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a seguinteProposición non de lei para o seu debate en Pleno. O Plan  Integral  de Atención  ás Persoas  con  Discapacidade  2010-2013,  informado polo Consello da Xunta de 18 de Decembro  de 201O, recoñece a Atención Temperá como  unha  «área  de intervención  fundamental»  pola  transcendencia  dos  primeiros anos de vida no desenvolvemento dos seres humanos. Segundo o citado Plan, a heteroxeneidade  e o déficit actual de recursos, así como a inadecuación   do  actual  modelo  de  servizos,   xustifican   unha  actuación  urxente dirixida  a  desenvolver  unha  nova  normativa  que  rediseñe  o  sistema,  mellare  a calidade da prestación e consolide unha rede de recursos que facilite a igualdade de acceso das familias de toda Galiza. A  pesar  destas  prioridades  marcadas  no  Plan,  non  se  ten  realizado  modificación ningunha da normativa nin dos recursos no ano 201O  nin aparece partida específica para abordalo nos orzamentos de 2011. Por este motivo, o Grupo parlamentar do BNG formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:O Parlamento Galego insta ao Gobemo galego a:1.- Aprobar  unha  nova  normativa  que  estableza  a Atención  temperá  como  unha prestación gratuíta e non suxeita a contraprestación económica para as familias.2.- Definir unha tipoloxía unificada de servizos, seguindo o modelo dos Centros de Desenvolvemento  Infantil e Atención Temperá (CEDIAT) como servizos autónomos, sectorizados, interdisciplinares, de base comunitaria e centrados nas familias.3.-  Configurar  unha  rede  básica  de  recursos  que  facilite  o  acceso  igualitario  á Atención  temperá  para  calquera  familia  de  Galiza,  mediante  a  consolidación   e unificación  dos recursos  actuais  e a creación  dos que sexan precisos  nas zoas que carecen deles.4.- Incorporar as partidas orzamentarias precisas para abordar neste exercicio 2011 as actuacións propostas.Santiago de Compostela, 6 de abril de 2011.

 

Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular para a elaboración dunha nova normativa en Atención Temperá

10-03-2011Parlamento de GaliciaExposición de MotivosO obxectivo principal da atención tempera é que os nenos e nenas que presenten algún trastorno no seu desenvolvemento ou teñen risco de padécelos, reciban aquelas intervencións de carácter integral que desde a vertente preventiva e asistencial potencien a súa capacidade de desenvolvemento e de benestar, posibilitando da forma máis completa a integración no seu contorno familiar, escolar e social, así como a súa propia autonomía persoal.Trátase dunha intervención fundamental, habida conta da transcendencia, debidamente contrastada na actualidade, que teñen os primeiros anos no desenvolvemento do ser humano. Os nenos e nenas que seguiron programas de atención tempera, en liñas xerais, manifestan uns niveis de desenvolvemento máis
axeitados, que lies permitiron seguir unha escolarización ordinaria normalizada. En Galicia é necesario impulsar liñas de actuación destinadas a unha transformación progresiva do modelo actual, máis hospitalario e centralizado, a un modelo de atención tempera que contemple tamén recursos de proximidade, centrado na familia e nos contornos naturais, que preste os servicios dun xeito integrado para atender toda a demanda.É prioritaria unha nova normativa que substitúa ao Decreto 69/1998, do 26 de febreiro, polo que se regula a Atención tempera en Galicia, co fin de adáptala ao Libro branco de atención tempera e ás publicacións científicas máis recentes.Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:»O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a desenvolver
unha normativa específica en materia de atención tempera».
Santiago de Compostela, 25 de Febreiro de 2011Asinado dixitalmente por:
Manuel Santos Ruíz Rivas na data 25/02/2011 13:47:20
Marta Rodríguez Arias na data 25/02/2011 13:47:30
José Antonio García López na data 25/02/2011 13:47:39
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 25/02/2011 13:47:45
Rosendo Luis Fernández Fernández na data 25/02/2011 13:47:55
Paula Prado del Río na data 25/02/2011 13:48:04
Dámaso López Rodríguez na data 25/02/2011 13:48:10
Alberto Sueiro Pastoriza na data 25/02/2011 13:48:19

Unidades piloto de orientación familiar

La directora xeral de Dependencia transmitió la intención de Benestar de extender el modelo de unidades de orientación para las familias con niños con diversidad funcional que inició con dos unidades ubicadas en las comarcas de O Salnés y O Deza y financiadas por la Dirección Xeral de Autonomía Persoal.Pendientes de mínimos comunes·· En relación al retraso que acumula el plan integral para menores de tres años de medidas para facilitar la atención temprana que prevé la propia LEPA, Piñeiro indicó que las autonomías siguen trabajando en el seno del Consejo Interterritorial para fijar unos mínimos comunes que después desarrollar .

Galicia priorizará las solicitudes de dependencia en menores de 3 años

19.02.2010 Coro Piñeiro indica que se acortarán los plazos para los nacidos con diversidad funcional derivada de enfermedades congénitas o errores en el parto ·· Los test de valoración podrán ser aplicados por personal del Sergas

En enero de 2007 echó a andar en España la Ley de Promoción de la Autonomía Personal (LEPA) -más conocida como Ley de Dependencia- y en septiembre de ese mismo año el Gobierno gallego dictó el decreto que regiría su aplicación en la comunidad. Cumplidos tres años de recorrido, la Xunta publicará hoy una nueva norma, que deroga el texto de 2007 y avanza en los objetivos de la ley.

Según informó ayer la directora xeral de Dependencia e Autonomía Persoal de la Xunta, Coro Piñeiro, algunas de las modificaciones que introduce el nuevo texto son sensibles a la realidad denunciada por un grupo de padres de Vigo, que entienden que los trámites exigidos no se ajustan a la situación de las familias con hijos con diversidad funcional derivadas de enfermedades raras de carácter congénito o de problemas durante el parto.Los derechos reconocidos por la LEPA rigen desde la fecha de registro de solicitud, lo que, según denuncia este colectivo de padres, implica un plazo de pérdida de derechos porque al principio, «la cabeza no está para trámites». Lo primero, apuntan, «es encajar las piezas del puzzle» y buscar un diagnóstico y las terapias adecuadas.El nuevo decreto y sus órdenes de desarrollo posteriores regularán, según avanzó ayer Coro Piñeiro, un trámite de urgencia por el que las solicitudes de valoración referidas a menores de tres años «tengan garantizada en un mes su resolución de dependencia». No obstante, indicó, la fecha de referencia para el reconocimiento de derechos seguirá siendo el día siguiente a la presentación de la solicitud, de acuerdo, puntualizó, con lo establecido en la ley estatal. «Podemos acelerar los trámites, pero lo que no podemos obviar», señaló, es la presentación de la solicitud. La directora xeral rechazaba así a la propuesta de que el propio equipo médico pueda iniciar de oficio la solicitud. En cambio, añadió, sí se contemplará la posibilidad de que los profesionales del Sergas, en el lugar de los técnicos de Dependencia, pueda realizar la valoración de dependencia del recién nacido.Piñeiro coincidió en que la red de unidades de atención temprana «no tiene una cobertura total». Hoy se reunirá con los representantes de Cermi.Padres de Vigo exigen que los derechos que fija la ley rijan desde el primer día de vida para niños con diversidad funcional congénita o adquirida en el parto ·· La atención se atrasa, dicen, «porque no tienes la cabeza para solicitudes»

Sin desarrollar la atención temprana

·· La ley prevé un «plan integral de atención para menores de 3 años (…) que contemple las medidas (…) para facilitar atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales» que -denuncian las familias- no se ha hecho realidad .18.02.2010

Presa de un enfoque excesivamente gerontológico, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal (LEPA) -más conocida como Ley de Dependencia- encaja con dificultad la realidad de los recién nacidos con diversidad funcional y necesidades especiales. La protección de los menores de tres años se regula en la LEPA a través de una disposición adicional, que les reconoce el derecho a disponer de ayuda a domicilio y cuidados en el entorno familiar -o las prestaciones económicas equivalentes- previa acreditación del grado y nivel de dependencia.Pero la tramitación no es un camino fácil para las familias que afrontan situaciones de discapacidad provocadas en el momento del parto o asociadas a enfermedades raras de carácter congénito. «Te encuentras con una situación que te desborda. Primero tienes que encajar las piezas del puzzle y no tienes la cabeza para solicitudes y trámites», explica una madre de Vigo que, junto a otras familias en su misma situación, ha dado los primeros pasos para reclamar a las administraciones una modificación en la normativa, que tenga en cuenta la realidad que enfrentan las familias.Negligencias médicasEste grupo de padres demanda que la situación de dependencia sea reconocida desde el primer día de vida a los menores de tres años con diversidad funcional como consecuencia de negligencias en el momento del parto o enfermedades congénitas, y no desde la fecha de registro de la solicitud de dependencia como sucede en la actualidad y como recoge la normativa gallega que desarrolla la ley estatal.Las familias que promueven este cambio normativo se encontraron en la Unidad de Atención Temprana del hospital Xeral de Vigo. Dieron forma a sus reivindicaciones, las remitieron al Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia, y ahora, con el respaldo del Cermi, esperan ser recibidos por la directora xeral de Dependencia y Autonomía Persoal de la Consellería de Traballo e Benestar, Coro Piñeiro.En el caso de las enfermedades raras, explican las familias, los primeros meses de vida del menor son habitualmente un duro peregrinar por las consultas médicas en busca de un diagnóstico certero y terapias adecuadas. En el caso de negligencias o malas prácticas médicas, añaden, se suman los trámites judiciales. Y en medio de todo, recuerdan, «está el estrés, el shock y el abatimiento». Otras veces, dicen, influye el desconocimiento, el creer que la LEPA sólo ampara a las personas mayores o el entender que «todos os pequenos son dependentes». Como resultado, la experiencia de los padres de Vigo indica que hasta al menos un año y medio después no se inician las solicitudes, lo que supone, subrayan, un plazo amplio de pérdida de derechos.Coordinación con el SNSEntienden que le retroactividad que reclaman es viable por tratarse de una ley reciente -entró en vigor en 2007- y limitarse a menores de tres años. Consideran que la Administración cuenta ya con los profesionales e soportes necesarios para garantizar los derechos que por ley pertenecen a sus hijos. «Pensamos que es tan fácil como coordinarse con el Servizo Galego de Saúde», señala una de las madres implicadas en la demanda. «Aunque después los equipos que se ocupan de la valoración del grado y nivel de dependencia realizasen su propia evaluación, los hospitales podrían actuar de oficio, aplicar un test de detección de dependencia, e iniciar los trámites», añade.Los padres se acogen a la ley de Protección Jurídica del Menor, que establece que «los menores tienen derecho a recibir de las administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que se garantice su respeto».

La Xunta acepta crear en A Estrada una unidad de Atención Temprana

09/2009Al menos dos especialistas atenderán semanalmente a jóvenes con dificultades funcionales. La Xunta de Galicia ha confirmado a políticos y a algunas familias estradenses, a través de la secretaría xeral de Familia e Benestar, su disposición a crear en la villa una unidad de Atención Temprana, un servicio periódico -quizá dos veces por semana- que se orientará a ayudar a niños y jóvenes con dificultades funcionales, y a sus familias.

La disposición de dicha secretaría xeral será comunicada ahora al gobierno estradense para establecer contactos y los acuerdos que correspondan. En principio, el mayor compromiso para el ayuntamiento sería aportar unas instalaciones adecuadas para la prestación de ese servicio.Asociación ApadifDesde hace casi dos años se ha puesto sobre la mesa, en los plenos municipales, la conveniencia de luchar por la consecución de este servicio. Desde el gobierno se indicó en alguna ocasión que sería necesario primero confirmar que habrá suficientes usuarios del mismo, y la necesidad. La edil popular Cristina Goldar fue la mayor defensora de la iniciativa. Hace unos meses se creó en el municipio la asociación Apadif, de familias con niños que presentan dificultades funcionales, de sicomotricidad, lenguaje y demás. En dicha asociación se integran actualmente 23 familias de la zona. Crearon y aprobaron sus estatutos y tienen ya directiva y presidenta, Berta Couso Castro. Esta asociación se moverá ahora para informar bien al gobierno local sobre la buena disposición de la Xunta, ante su petición de la unidad, con el objetivo de que desde el Concello se le de cumplida respuesta a estas expectativas. Entienden que Familia e Benestar aportaría los profesionales y casi todos los gastos, pero precisa un local.

Aprobado Decreto-Lei que crea o «Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância» en Portugal Data: 31.07.2009

Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de Julho de 2009

Decreto-Lei que cria o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância

Este Decreto-Lei, agora aprovado na generalidade, vem criar um Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), na sequência dos princípios vertidos na Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança e no âmbito do Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade 2006-2009, com vista a garantir condições de desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas actividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento.
O SNIPI é desenvolvido através da actuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Saúde e da Educação, com envolvimento das famílias e da comunidade, consistindo num conjunto organizado de entidades institucionais e de natureza familiar.
A intervenção precoce deverá assentar na universalidade do acesso, na responsabilização dos técnicos e dos organismos públicos e na correspondente capacidade de resposta., instituindo-se três níveis de processos de acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança e da adequação do plano individual para cada caso, ou seja, o nível local das equipas multidisciplinares com base em parcerias institucionais, o nível regional de coordenação e o nível nacional de articulação de todo o sistema.Direcção da ANIP

«Muchas veces una intervención a tiempo soluciona el trastorno evolutivo»

«Queremos hacer un grupo de padres para que puedan intercambiar experiencias»

Gema Martinez, coordinadora UDIAF-Salnés

FARO DE VIGO – Agosto 2009La Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) es una organización formada por diversos profesionales, como médicos, logopedas, psicólogos, profesores o fisioterapeutas, que se creó en 1997 para atender las necesidades de los niños que presentan algún problema de desarrollo y de sus familias. Tras una subvención de la Consellería do Benestar, la AGAT ha puesto en marcha en O Salnés dos Unidades de Desenvolvemento Infantil e de Apoio Familiar (UDIAF), en Cambados y Vilagarcía de Arousa.–¿Por qué nació en su día la AGAT?–En esos momentos, en 1997 había un modelo de atención a los niños centrado en la rehabilitación motórica, pero los profesionales entendían que era necesario explorar otros ámbitos relacionados con el niño, como su propia familia.–¿Y cuál es la diferencia de la atención que se presta mediante este método interdisciplinar?–La ventaja principal es que se trabajan muchos aspectos distintos, a nivel de expresiones del niño, de comportamientos y conducta, de aprendizaje…–¿Y qué son las UDIAF?–Es un proyecto que hemos puesto en marcha en el Deza y en O Salnés. Aquí estamos en el centro sociocomunitario de O Ramal, en Vilagarcía, y en las instalaciones de Esperanza Salnés, en Cambados. En la unidad hay una psicóloga psicomotricista y una psicóloga especializada en atención temprana. Después de que nos llama una familia, realizamos una entrevista y una valoración inicial del niño, para saber si presenta algún tipo de dificultad evolutiva, y en el caso de que fuese así se desarrollaría un programa de intervención individualizada para cada caso, y al mismo tiempo se trabajaría con la familia. Es un servicio gratuito, y las personas que quieran más información pueden llamar al 986.18.55.80.–¿Por qué es tan importante trabajar con los padres?–En el caso de que se detecte cualquier tipo de trastorno evolutivo en el niño hay que darle un apoyo a la familia, porque muchas veces se sienten desamparados y no saben muy bien como relacionarse con el niño porque levantan una especie de barrera. También queremos hacer un grupo de padres para que puedan intercambiar sus experiencias.–¿Un trastorno evolutivo desemboca por fuerza en una deficiencia más grave?–Para nada, porque muchas veces si se detecta un pequeño retraso evolutivo y se ponen los medios y se actúa rápido se pueden conseguir con los niños los mismos niveles de maduración de la media. Muchas veces una intervención a tiempo soluciona el problema.–¿Cuáles son los síntomas en los que se deben fijar los padres para evaluar la posible existencia de un trastorno de este tipo en sus hijos?–El mejor baremo para saberlo es el momento en el que los padres empiezan a preocuparse, porque el niño tarda en empezar a andar o a hablar. Los padres siempre están comparando a sus hijos con los de sus amigos o con sus primos, y en el momento en que los padres empiezan a preocuparse es cuando conviene hacer una consulta especializada.–En la actualidad la escolarización es mucho más temprana que hace años. Eso también debe beneficiar a la hora de detectar casos de retraso evolutivo.–Nuestra experiencia nos dice que los técnicos de las escuelas infantiles tienen un ojo matemático para los trastornos evolutivos. Están acostumbrados a ver a todos los niños y tienen un abanico más amplio para poder comparar.–¿Para un caso de estas características es suficiente con la atención en la UDIAF o hay que buscar otros recursos?–En principio lo que pretendemos nosotros es estar coordinados con todos los servicios y profesionales a los que vaya al niño, incluidos los privados.

Abella inaugura a UDIAF do Deza

La secretaria xeral participo en el acto inaugural de la Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (Udiaf) que tuvo lugar en la sede del aula de la Uned situada en el polígono Lalín 2000. López Abella estuvo acompañada, entre otros, por el alcalde de Lalín, Xosé Crespo, la edil de Servizos Sociais, Paz Pérez, y el presidente de la Asociación Galega de Atención Temperá, Xaime Ponte, que aprovechó su estancia en tierras lalinenses para reclamar una red autonómica de atención temprana. Tras realizar un recorrido por las dependencias de la Udiaf de Lalín, que atenderá a menores de 0 a 16 años con dificultades de los seis concellos dezanos, la concejala Paz Pérez valoró la amplia cobertura del nuevo servicio “no que estarán cubertos maiores e nenos” y recordó que el de Lalín será junto al de O Salnés las dos únicas experiencias piloto de Galicia. Xaime Ponte explicó los principios de proximidad, colaboración y responsabilidad profesional que rigen a la Udiaf lalinense haciendo hincapié en el titulado superior y el de grado medio que se encargarán de su coordinación. Crespo calificó la unidad como “unha pedra máis do proxecto de futuro de Lalín” y recordó que el local donde se ubica había sido pensado inicialmente para el centro del textil pero “que non funcionou”. Abella puso como ejemplo de deseos de cambio al edificio reciclado y subrayó la importancia de la prevención de déficit en los más pequeños.

Lalín contará en breve con una unidad de atención y rehabilitación infantil en la UNED

4-05-09La edil de Servizos Sociais de Lalín, Paz Pérez, anunció ayer que el Concello de Lalín dispondrá en las próximas semanas de una unidad de rehabilitación infantil y atención temprana, en las instalaciones que en la actualidad utiliza el aula de la UNED. «Esta iniciativa permitirá dispor dun equipo de persoas que atendan aos menores que presentan trastornos no seu desenvolvemento ou risco de que poidan padecelos, posibilitando de forma máis completa a súa integración no medio familiar, escolar e social», dijo la edil sobre la unidad que se pondrá en marcha en colaboración con la Asociación Galega de Atención Temperá (Agat).Pérez recordó que, según datos de Agat, sobre un 7% de población infantil lalinense está en alto riesgo biopsicosocial, además de que un 2% de niños padecerá una discapacidad severa, siendo susceptibles de atención a través de distintos programas. La unidad permitirá atender a todos los menores con cualquier tipo de trastorno o alteración en su desarrollo, bien sea físico, psíquico o sensorial, o bien que se consideren en situación de riesgo biológico o social.Entre los principales objetivos está atender los efectos de una deficiencia sobre el conjunto global de desarrollo del niño, introducir los mecanismos necesarios de compensación, eliminar barreras y adaptación a necesidades específicas. Todas las intervenciones tendrán presente no solo al menor, sino también a su familia y entorno.

PILAR FARJAS: «A atención infantil temperá é unha actividade moi complexa na que resulta imprescindible o traballo en equipo e a colaboración coa familia e con outros recursos sociais»

A conselleira de Sanidade participou no acto de inauguración do I Congreso Internacional sobre a InfanciaPara a titular da carteira sanitaria do executivo galego, «a atención infantil temperá é unha actividade moi complexa na que resulta imprescindible o traballo en equipo e a colaboración coa familia e con outros recursos sociais»Santiago de Compostela, 30 de abril de 2009.- Pilar Farjas Abadía, conselleira de Sanidade, asistiu hoxe, no Salón Nobre do Pazo de Fonseca, ao acto de inauguración do I Congreso Internacional sobre a Infancia, que organiza a Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago.Neste foro, a responsable da carteira sanitaria do executivo galego destacou a importancia de dar unha resposta «rápida e efectiva» ás necesidades dos nenos e nenas con algún trastorno do desenvolvemento. «Sabemos que a evolución dos cativos con estas alteracións dependerá en gran medida do momento de detección e inicio da atención temperá».»Somos coñecedores de que calquera causa que altere o desenvolvemento dos primeiros estadíos evolutivos pode poñer en perigo o desenvolvemento harmónico posterior, pero a plasticidade tamén confire unha maior capacidade de recuperación e reorganización orgánica e funcional». Esta idea, fundamento da atención temperá, «é sobre a que se están a artellar as intervencións dirixidas á poboación infantil, ás súas familias e ao seu entorno», remarcou a conselleira de Sanidade. Asemade, Pilar Farjas destacou, tamén, a función que o sistema sanitario desenvolve neste campo por medio das actuacións de detección precoz, promoción da saúde, terapéuticas e de seguimento.En términos máis concretos, proseguiu a titular da carteira sanitaria do executivo galego, «o diagnóstico precoz e o inicio de tratamento nos primeiros momentos da vida constitúe o obxectivo do Programa Galego para a Detección Precoz de Enfermidades Endocrinas e Metabólicas en Período Neonatal; e do Programa Galego para a Detección da Xordeira en Período Neonatal, postos en marcha pola Administración sanitaria galega en 1978 e 1999, respectivamente».Liñas de investigación e importancia da implicación familiarPilar Farjas considerou igualmente relevante mencionar que unha das liñas de investigación da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica é a xenética de enfermidades raras, centrada no diagnóstico xenético e a asistencia clínica en Neuropediatría. Así, en estreita colaboración, investigadores básicos e especialistas clínicos lideran proxectos de investigación traslacional con clara e directa utilidade clínica en Neuroloxía e Neuropatoloxía. Cómpre destacar neste aspecto, dixo a conselleira de Sanidade, a colaboración co grupo de Neurociencias do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, dirixido por Carmen Navarro, «con avances importantes nas miopatías xenéticas».Segundo a titular da carteira sanitaria do executivo galego, ao longo destes últimos anos a atención infantil temperá foise transformando nun concepto integrador das actuacións sociais dirixidas a garantir a igualdade de oportunidades das nenas e nenos con discapacidades, ou en situación de risco biopsicosocial, e das súas familias. «Neste proceso, resulta crucial acadar a implicación familiar, elemento indispensable para favorecer a interacción afectiva e emocional así como para a eficacia dos tratamentos». Neste terreo, «creo que a contribución que pode aportar o sistema sanitario é tamén importante», dixo Pilar Farjas.No contexto de cambio social e dos enfoques que dan primacía ao desenvolvemento persoal e á participación social, a aparición de novos escenarios de intervención (prenatal, neonatal, domicilio, garderías e escolas), converteu a atención infantil temperá nunha actividade moi complexa «na que resulta imprescindible o traballo en equipo e a colaboración coa familia e con outros recursos sociais», baixo uns principios básicos de diálogo, integración e participación, universalidade e igualdade de oportunidades, alta cualificación profesional, inter-disciplinariedade e coordinación. «Principios que comparto», sinalou a conselleira de Sanidade, «e que tamén guían o resto das nosas actuacións».

CEA, IRIXO BOBORAS, SAN AMARO, BEARIZ

PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ

Marzo 2009Os Servizos sociais da Mancomunidade, a través da súa Unidade de Atención Temperá, levará a cabo un programa pioneiro no ámbito comarcal, destinado a nenos de 0-3 anos, de detección e prevención precoz, nos Concellos de San cristobo de Cea, Boborás, O Irixo, San Amaro e Beariz. Esta iniciativa ten coma obxetivo facilitar a colaboración e a comunicación das familias para atender as súas dúbidadas ou preocupacións ante calquera dificultade que poida xurdir no desenvolvemento dos nenos, nunhas idades consideradas claves para a configuración da personalidade.O programa consiste na implantación dun cribado para a detección precoz de dificultades e facotres de risco no desenvolvemento dos cativos. Levaráse a cabo unha primeira fase de reunións coas familias, para sensibilizálas sobre a vulneraridade nesta etapa inicial da vida, e no que se refire á importancia de conseguir un bó apego, inicio da linguaxe, relación con iguais, xogo, autoestima ou habilidades sociais, e poder conciencialos da eficacia dunha pronta detección e atención precoz das dificultades. Estas reunións iniciaránse cos pais que acuden os Puntos de Atención á Infancia os Concellos de Boborás e San cristobo de Cea, e continuarán más adiante nos outros tres Concellos que forman parte da Mancomunidade, os de San Amaro, O irixo e Beariz.Desde a Unidade de Atención Temperá dos Servizos sociais da Entidade Comarcal espérase a colaboración das familias, que resultará fundamental no éxito deste programa, á hora de facilitar os datos relativos á observación dos nenos e desta maneira poder administrar probas de cribado para identificar alteracións no desenvolvemento no caso de que se considere necesario por parte das educadoreas, sicólas e pais, e poder derivacións oportunas e precoces a esta Unidade, e para tratar de aminorar canto antes as problemáticas detectadas.

BERTA COUSO CASTRO, PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS DE NENOS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL (APADIF)

«A Estrada precisa un servizo de atención para nenos con problemas»

O problema é que se perde moito tempo. Eu deixei de traballar ó ter o segundo fillo e teño coche e podo ir, pero hai familias sen coche, ou nas que os dous pais traballan. E as consultas duran dúas horas… Dependendo do problema poden chegar a ser ata dous días por semana.Hai especialistas privados, pero para os pais son moitos gastos: os deplazamentos, os medicamentos… Hai algunha familia á que as consultas e o tratamento lle custan 300 euros ó mes…Apadif é unha asociación recén nacida. Non ten siquiera un mes. Integra a quince familias que sofriron o calvario de atoparse cun neno cun problema e non saber cómo actuar ou a quen dirixirse.-¿Con qué obxectivo nace a asociación?-O obxectivo é moi claro. Queremos que se poña en marcha na Estrada un servizo de atención a nenos con diversidade funcional. A Estrada precisa un servizo de atención para nenos con problemas, tanto pola poboación que ten como polos casos locais detectados.-O PP xa reivindicou este servizo no Concello pero o goberno local non o considerou prioritario…-Daquela xa se recolleran firmas para demostrar que si hai demanda suficiente e xuntamos 250. Na asociación de momento somos 15 familias, pero hai moitas que aínda non teñen coñecemento da creación do colectivo e outras que teñen nenos con diversidade funcional pero non o saben.-¿É difícil detectar unha diversidade funcional nun rapaz?-Depende do caso, a diversidade funcional abarca desde casos de autismo ou síndrome de Down ata problemas de psicomotricidade, de hiperactividade, de linguaxe, de alimentación, de comportamento, de atención… Ás veces dun rapaz cun problema de atención pensase simplemente que non é moi espabilado, ou que anda pensando nas mozas… No caso dos problemas de linguaxe, ás veces un rapaz con tres anos non fala e non se lle busca solución, deíxase ir pensando en que xa falará… Ademáis hai moitos pais que non queren recoñecer que o seu fillo ten un problema e buscan explicacións a certos feitos en lugar de buscar solucións.-Unha vez recoñecido o problema, ¿a quen hai que acodir para buscar solucións?-No hospital Gil Casares de Santiago hai unha unidade de atención temprana. Eu, antes de chegar a ela, paseino mal. A miña filla tiña dous anos e aínda non falaba. Comunicábase por xestos. Non sabes moi ben qué facer. Un día pola rúa alguén me falou desa unidade. Fun ó médico e preguntei por ela. O problema podía ser físico, do paladar, do frenillo, que non oe ben… pero neste caso non era. Hai polo menos sete familias da Estrada que están acodindo periódicamente a esa unidade para solucionar problemas de linguaxe dos seus fillos. O problema é que se perde moito tempo. Eu deixei de traballar ó ter o segundo fillo e teño coche e podo ir, pero hai familias sen coche, ou nas que os dous pais traballan. E as consultas duran dúas horas… Dependendo do problema poden chegar a ser ata dous días por semana. Por iso reivindicamos o servizo de atención na Estrada. E mentres non o conseguimos, pediremos polo menos axudas para os pais que se enfrontan a estos casos. Hai especialistas privados, pero para os pais son moitos gastos: os deplazamentos, os medicamentos… Hai algunha familia á que as consultas e o tratamento lle custan 300 euros ó mes…-Délle un consello ós pais afectados-Agora poden recurrir a nós, enviando unha mensaxe ó correo electrónico apadifu@hotmail.com ou chamando ó 630 290 989. Se pensan que poden ter un neno con problemas que non deixen pasar o tempo, que recurran a nós. Intentaremos darlle referencias polas nosas experiencias. E entre todos seguiremos loitando polo servizo de atención na Estrada, que é fundamental.

ASPANEMI PIDE A MELLORA DA ATENCION TEMPERÁ EN FERROL

La Asociación de Pais de Nenos con Minusvalías (Aspanemi) se concentró en el Novoa para reivindicar mejoras a nivel asistencial. La Dirección del área anunció ayer, coincidiendo con la protesta protagonizada por Aspanemi, que Atención Temprana dispondrá de un espacio independiente asignado en la nueva área Materno Infantil que se ubicará en el Hospital Naval acorde con lo recogido en el plan funcional del área. Esto llevará consigo su traslado desde el Novoa Santos, donde actualmente está emplazada, junto con otros servicios complementarios como Ortopedia o Tramatología Infantil. De esta forma se potenciará definitivamente esta instalación tanto en lo que a espacios como a medios y comodidad se refiere, y “valorando o incremento da atención sanitaria en toda a idade pediátrica”, aseguran desde el Área. Además, paralelamente, se avanzará en el funcionamiento de la Unidad al poder colaborar con Pediatría y mejorar la intercomunicación con los departamentos con los que tiene que interactuar y de los que depende funcionalmente, como es Rehabilitación.Ésta es precisamente una de las demandas planteadas desde hace diez años por Aspanemi, tal y como recordó su presidenta, Montse Fraga, al término de la concentración celebrada ayer en el Novoa y que contó con el apoyo de Teima, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrol o los sindicatos UGT y CIG, entre otras entidades.A este respecto, esta responsable se mostró convencida de que sus demandas asistenciales únicamente se conseguirán “xuntando os esforzos de todas as áreas implicadas, o que podería ser factible facendo unha comisión de coordinación da que formarían parte asociacións de pais e de profesionais, expertos e representantes das consellerías implicadas”.“Non somos un número, somos familias con necesidades especiais”, denunció Montse Fraga, recordando sus reivindicaciones. En este sentido, aludió a “unha integración social e universal para garantir o futuro das nosas familias e aliviar a fatiga e a sensación de impotencia”, haciendo referencia a las dificultades que tienen a diario “para axustarnos ao día a día cos nosos fillos, xogar e gozar deles”, para mantener o buscar un trabajo a tiempo completo o los problemas derivados de la readaptación o cambio de viviendas. Hacer frente a “grandes crises cada vez que hai transicións vitais -escolarización, adolescencia…-, los problemas para dejar a sus hijos al cuidado de terceras personas o las añadidas para combinar tareas domésticas, trabajo y cuidados son otras de las dificultades que puso de manifiesto Aspanemi y para las que reclama una serie de medidas. Entre éstas figura contar con una unidad donde se trabaje la integración de las familias en la sociedad y se contemplen las necesidades individuales de cada caso; el reconocimiento del papel de las asociaciones de familiares o dotar a Atención Temprana del personal necesario “sen escatimar recursos económicos ou persoais”.En este sentido, el Área Sanitaria recordó que este año se ha contratado a un fisioterapeuta que se une al equipo de profesionales de la Unidad, que en 2008 atendió a 80 niños, realizó 457 revisiones y atendió un total de 537 consultas externas. Por áreas de tratamiento, Fisioterapia recibió a una media de 22 niños al mes; Terapia Ocupacional, 18; Psicomotricidad, 19; y Logopedia, 18. Psicología Clínica tuvo el año pasado 16 nuevos pacientes y realizó 173 revisiones.Aspanemi reivindicó de nuevo la necesidad de asegurar y facilitar el desarrollo personal de los niños, fortalecer las competencias de las familias y promover la inclusión social de ambos, por lo que demanda una coordinación entre Benestar Social, el Servizo Galego de Saúde y Educación.La Dirección del Área incidió ayer en que, hasta el traslado de la Unidad se tratará de dar solución a los puntos de fricción relativos a los espacios físicos y de funcionalidad. También dijo estar abierta “á demanda lexítima de calquera mellora que supoña incrementar a calidade da atención ou optimizar o funcionamento de servizos tan sensibles para a cidadanía como éste”.

El PP estradense insiste en pedir al Concello que reclame para el municipio una unidad de atención temprana

7/1/2009El grupo municipal del PP en A Estrada volverá a pedir al gobierno local en la sesión de pleno de mañana que tramite la consecución de una unidad de atención temprana que pueda dar respuesta a una notable demanda de este servicio en el municipio.Era Cristina Goldar, concejala del PP y portavoz en asuntos de Servicios Sociales, quien exponía ayer públicamente la petición, indicando que también en el pleno reiterará esa reivindicación. Recordó inicialmente que, en su momento y después de que el gobierno le respondiera en un pleno anterior que no existe apenas demanda en el municipio para esta unidad, el PP presentó una relación con 250 firmas de estradenses que reclamaban estos servicios.La concejala popular preguntará si en el presupuesto municipal que se prepara para este año existe alguna consignación específica para la puesta en marcha de esta unidad.En otro momento, Cristina Goldar explicó ayer que Vicepresidencia condece subvenciones de hasta 18.000 euros al año a municipios que demuestran la necesidad de crear una de estas unidades de atención temprana, que funcionaría de esta forma dependiendo del Concello. Es una de las opciones, porque también puede crearse el servicio directamente desde la Xunta. En ambos casos, el ayuntamiento únicamente tendría que aportar un espacio, o local, para que funcione el servicio.Una unidad de atención temprana puede estar integrada por un especialista en sicología y un logopeda, que atenderían dos o tres veces a la semana, en la villa, todos aquellos casos de niños, de uno a seis años, que presentan distintos problemas o dificultades de adaptación, alimentación, sicomotriz, trastornos de conductas y demás.Los padres que tienen actualmente hijos con estos problemas tienen que llevarlos dos veces a Santiago, por semana, perdiendo prácticamente??medio día cada vez.

Adán sinala que o programa ‘A Tempo’ permitirá identificar mellor as necesidades e o camiño a seguir na educación de 0-3 anos

[13/12/2008] A secretaria xeral da Igualdade, Carme Adán, puxo de manifesto o «importante reto», aínda existente, de recoñecer «o papel decisivo» que ten a educación 0-3 anos como base para unha formación de calidade e para previr problemas de desenvolvemento.
Carme Adán, que hoxe clausurou en Santiago a «Conferencia Internacional de Detección Precoz nas Escolas Infantís», subliñou a necesidade de camiñar cara o cambio «dese modelo regrado e encasillado» que demostrou «que non é valido para unha sociedade como a actual». Por iso, logo deste encontro, queda agora deseñar o camiño de definir «por onde queremos ir nesta etapa educativa e como debemos facelo», sinalou.

Neste sentido, a secretaria xeral da Igualdade cualificou de «pioneiro» o programa ‘A Tempo’, posto en marcha pola Vicepresidencia en 2006, e no que participaron máis de 1.300 familias, 25 escolas infantís galegas e 115 educadores e educadoras. Adán, sinalou tamén que a este proxecto aínda lle queda un ano por diante, polo que será a finais de 2009 cando ofrecerá datos a través dos que será posible identificar mellor as necesidades e os aspectos a mellorar.

Educación de calidade

Pola súa Parte, Edward Melhuish, director de avaliación de varios proxectos educativos no Reino Unido, puxo o acento da súa conferencia na relevancia de contar cunha ensinanza preescolar de calidade. «Se queremos contar cunha poboación cunha educación completa e competitiva nun mundo postindustrial necesitamos ter un preescolar de calidade», dixo.

Melhuish demandou máis apoio económico para os programas de educación infantil e primaria, en lugar de por os maiores recursos e dotacións económicas na educación máis avanzada, xa que todos os estudos demostran que a inversión nos primeiros anos é «un dos mellores capitais cos que pode contar un país desenvolvido».

Neste sentido suliñou que os traballos de investigación realizados polo seu equipo na última década reflicten que un «preescolar de calidade marca a diferencia na aprendizaxe posterior e iso debería sabelo todo o mundo», engadiu.

Educación e coidado

Outra das conferenciantes, Liisa Heinamaki, directora do Centro Nacional para a Investigación e o Desenvolvemento do Benestar e da Saúde, defendeu o modelo finlandés de coordinación entre a administración educativa e a de benestar nas etapas infantís «porque nesa idade inicial hai que practicar o educare, educación e coidado».

Este método, defendido polo país nórdico, ten como obxectivo a promoción do benestar persoal e a potenciación das capacidades físicas e sociais da infancia. Do que se trata, dixo Heinamaki, é de «impulsar a autonomía do pequeno para que avance na súa madurez e non tanto conseguir que saiban contar de 1 a 5 en determinado tempo e a unha idade concreta», explica.

Heinamaki incidiu nas grandes diferencias existentes entre o modelo finlandés e o resto de Europa, xa que as ratios empregadas neste país para esta etapa educativa son moito menores que noutros Estados, establecendo que haxa un adulto por cada sete nenos e nenas, unha proporción que se reduce se se trata de menores de tres anos.

Estes pequenos grupos, indicou Liisa, permiten traballar máis coas potencialidades da infancia e detectar mellor os posibles obstáculos no seu desenvolvemento, xa que un 7% dos nenos e nenas dos centros rematan tendo necesidades especiais.

Un «preescolar de calidade» marcará a aprendizaxe futura

Carme Adán subliña «o reto de recoñecer o papel decisivo da formación de 0 a 3 anos para previr posibles problemas de desenvolvemento»

A secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán, que inaugurou este congreso, destacou o esforzo realizado na educación 0-3 anos nesta lexislatura, onde o principal obxectivo foi a creación de prazas, «só había unha por cada dez nenos e nenas desta franxa de idade, o que nos poñía diante dunha carencia fundamental».

A día de hoxe, indicou, «o obxectivo de incremento está cumprido, cun aumento do 65% de cobertura, pasando das 6.500 prazas en 2005 ás 11.000 actuais».

Con todo, asegurou Adán, o obxectivo non «podía quedarse só na creación, pois facíase necesario visibilizar» o traballo nesta etapa educativa e mellorar os métodos de análise de detección precoz das necesidades especiais, de aí a posta en marcha do programa A Tempo, do que o vindeiro ano se terá unha avaliación completa.

A COLABORACIÓN DAS FAMILIAS E DAS ESCOLAS PERMITE A DETECCIÓN PRECOZ DA INMENSA MAIORÍA DOS PROBLEMAS DO DESENVOLVEMENTO

O programa A_Tempo detecta a presencia dun 6% de crianzas con necesidades específicas de apoio na etapa 0-3[12/12/2008] A referencia familiar na educación infantil de 0-3 anos segue sendo a nai en 8 de cada 10 casos, trátase dun dato do informe dos resultados do programa A Tempo, posto en marcha pola Secretaría Xeral da Igualdade en 2006, a falta dun ano para a súa conclusión.Un dos seus autores, Xaime Ponte, presidente da Asociación Galega de Atención Temprana (AGAT), entidade coa que a Xunta leva a cabo esta iniciativa, falou hoxe dos resultados obtidos nos dous anos e medio de realización deste proxecto, que se desenvolveu en 25 escolas galegas.

Ponte, que abriu o turno de mesas redondas na «I Conferencia Internacional sobre detección precoz na educación infantil», que se celebra en Santiago, asegurou que organizando a recollida das preocupación das familias e dos educadores é posible a detección precoz da inmensa maioría dos problemas no desenvolvemento

Isto, dixo, permite evitar situacións que, de non tratarse poderían rematar en fracaso escolar precoz, un aspecto que preocupa ante os índices dos últimos anos en España, que mostran o crecemento deste problema.

Neste sentido, subliñou que é necesario facilitar o diálogo entre a familia e os profesionais educadores, xa que a mirada dos educadores e das familias é diferente. Se cada un vai polo seu lado deixarían de detectarse moitos nenos/as pero se colaboran resulta excepcional que deixe de detectarse algún.Ponte asegurou tamén que «un dos principais obstáculos que temos hoxe prodúcese no momento de derivar, xa que unha vez diagnosticados casos de necesidades especiais, seguen sendo escasos ou inaxeitados os recursos en atención temprana».

Para elaborar este informe recolleuse numerosa información a través das 1.300 familias que participan no proxecto «A Tempo», e que plasmaron as súas preocupacións respecto aos seus fillos e fillas en diversos cuestionarios.

Neste aspecto, Ponte destacou que os problemas de comportamento son os que preocupan á maioría das familias mentres que se aprecia unha menor preocupación pola regulación dos hábitos ou os aspectos globais do desenvolvemento.

A pobreza, factor de risco

Os factores ambientais, especialmente a pobreza, seguidos dos biolóxicos, como a prematuridade e dos xenéticos son os que poden ocasionar un maior risco para obstaculizar o desenvolvemento da infancia, tal e como expuxo a experta americana en atención temprana, Jane Squires.

Squires, directora o Centro sobre desenvolvemento humano de Oregón, indicou a importancia de detectar a presenza destes factores en idades iniciais, xa que a acumulación de máis de catro elementos negativos, entre os que destacou o maltrato ou o abuso infantil, complicacións médicas no parto ou o que os pais sexan adolescentes, poden ocasionar unha diminución do coeficiente intelectual.

Aínda que, dixo, «sen dúbida o de maior risco é a pobreza», manifestando tamén que é o que maior influenza ten no desenvolvemento e «non porque as familias sexan malas ou peores, senón porque ao seu arredor hai unha constelación de situacións que obstaculizan».

«A mala nutrición, as infravivendas, os traslados continuos e a deficiente atención sanitaria dificultan o proceso», afirmou. De feito, subliñou, «demostrouse que a infancia de familias en situación de pobreza ten un 50 por cento máis de posibilidades de presentar problemas de desenvolvemento cognitivo e emocional».

Ademais, puxo de manifesto a necesidade de comunicación entre educadores/as e familias, nunha correcta interacción de pais e fillos porque, «segundo estudos recentes sobre o desenvolvemento do cerebro, os descendentes de nais deprimidas teñen ata un 40% menos de actividade cerebral».

Por eso, incidiu, é tan importante invertir en mecanismos que permitan detectar estes problemas e realizar as intervencións a tempo «cando máis cedo, mellor, porque en moitas ocasións se detectou que aos nove anos en casos de problemas de conducta grave é xa unha idade tardía para obter bos resultados».

Prevención e reeducación

«Non podemos esperar a ver qué pasa», asegurou Squires, «é moito mellor invertir na prevención e non en programas de reeducación e o estamos facendo ao revés», logo de insistir en que, «canto máis se tarda, menos efectividade se ten porque a primeira infancia é o momento de maior plasticidade do cerebro».

Neste punto, destacou, as políticas existentes en países como os nórdicos, onde os índices de criminalidade e delincuencia son moito menores que en outros lugares como EEUU e iso é porque «se traballa desde a base e non se espera a que os problemas avancen», engadiu.

De aí a súa defensa dos sistemas denominados de cribado, que consisten en facer avaliacións periódicas e en sistematizar a información observada por pais, nais e profesores/as.

Os datos extraídos destes mecanismos permiten ver quen necesita un estudo máis profundo por parte de profesionais psicolóxicos ou sanitarios e quen ten un perfecto desenvolvemento.

A fórmula, defendeu Squires, é manter un cribado permanente desde os poucos meses ata os seis anos, dixo, porque «o desenvolvemento nesta idade é moi dinámico e o que hoxe vale, mañá pode que non sexa así».

Los pedagogos destacan la importancia de la atención temprana en la mejora de la calidad de vida

De todos es sabido que más vale prevenir que lamentar, y eso es algo que conocen muy de cerca quienes trabajan con personas que tienen alguna discapacidad, de ahí que intenten fomentar la atención temprana para que en el futuro estos ciudadanos noten mejoras en su calidad de vida.
¿Qué es esto?, pues un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de entre 0 y 6 años, a la familia y al medio, que tienen por objetivo atender lo antes posible las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo, así como en aquellos que tienen riesgo de padecerlos.
«É moi importante tratar aos nenos nesa franxa de idade porque esa é unha etapa na que os pequenos, dada a súa plasticidade cerebral, aprenden máis», dice Mercedes Pérez, pedagoga del Servicio de Tratamento a Nenos con Discapacidade (Stand) de Noia.
Ofrecerles cuidados especiales no significa apartarlos del ambiente que los rodea, de ahí que la pedagoga incida en «ocuparse da familia, porque aí é onde os pequenos aprenden o que hai ao seu redor. Tamén temos que estar en contacto cos profesores dos centros educativos e a xente doutros lugares aos que eles acoden para poder atopar as solucións máis axeitadas en cada caso», relata Pérez antes de añadir que «isto é unha cadea da que todos formamos parte para intentar que os rapaces melloren a todos os niveis».
Asimismo, Mercedes Pérez recalca que este tipo de terapias también tienen como objetivo integrar a las personas con discapacidad para que no vivan aislados y de espaldas al mundo que los rodea.

OS SERVIZOS MUNICIPAIS E SUPRAMUNICIPAIS DE ATENCIÓN TEMPERÁ,DEMANDAN DE VICEPRESIDENCIA UNHA REGULACIÓN. DESTO DEPENDE O FUTURO DE CENTOS DE NENOS.

Servizos que levan caseque 20 anos exercendo o seu labor no rural, carecen dunha regulación que lles dea cobertura e estabilidade.
Un decreto do ano 1998,regula so os servizos de rehabilitación infantil no ámbito sanitario(as chamadas UATH) .Quedaron fóra,nese momento,todos aqueles equipos que exercen o seu traballo no ámbito psicosocial da atención temperá,ubicados nos concellos e nas mancomunidades.En Galiza hai 12 servizos que traballan na atención psicosocial ós nenos en idade de atención temperá( 0-6 anos) e ás súas familias. O perfil profesional das persoas que integran estos servizos é: psicóloga ou pedagoga con especialización en atención temperá,psicomotricidade,logopedia,terapia de familia.Tamén se conta con algún fisioterapeuta e terapeutas da linguaxe. Os equipos están cofinanciados polas administración locais e Vicepresidencia a través do Plan Concertado e son considerados “servizos sociais de atención primaria de carácter específico”.A pesar de todo esto,non teñen unha regulación específica como ocurre con outros servizos e programas no ámbito do benestar.
.
Esta situación leva a que,na práctica,queden a mercede de que un concello pretenza ou deixe de pertencer a unha mancomunidade ou de que unha corporación local decida eliminar o servizo ,co que deixan de ser atendidos os nenos menores de seis anos que o necesitan. Esto sería impensable que ocurrira con outro tipo de recursos como os sanitarios ou os educativos.Queda,polo tanto ,moito que facer no chamado”TERCEIRO PILAR DO ESTADO DE BENESTAR”.

Dase a paradoxa de que non están respaldados regulamentariamente pola Administración e teñen, sen embargo,un enfoque integral , acorde coa vangarda da atención temperá,que promove que se interveña dende o propio contorno no que o neno vive e aproveitando os recursos que o cativo e a súa familia teñenSeguen ,polo tanto,as pautas que marca o LIBRO BLANCO DA ATENCIÓN TEMPERÁ:-1.Diálogo,integración e participación.: facilitan a través do coñecemento do contorno social do neno,a participación da familia,respetando os seus valores,crenzas e principios
.
-2.Gratuidade e responsabilidade pública:son servizos públicos e gratuítos que atenden a tódolos nenos con dificultades no seu desenvolvemento e ás súas familias,sen que teñan que desplazarse lonxe do seu lugar de residencia
.
-3.Interdisciplinariedade e alta cualificación profesional:os profesionais que compoñen estos equipos teñen,ademais da formación necesaria e pedagoxía e psicoloxía,especializacións en:
.Desenvolvemento psicomotor infantil,que lles permite comprender os procesos típicos e atípicos e as claves evolutivas
.Desenvolvemento da liguaxe no neno.
.Psico-socioloxía da dinámica familiar.-4.Coordinación :Ó estaren ubicados no contorno natural do neno,teñen mayor facilidade para coordinarse con outros recursos sociais,sanitarios e educativos que haxa na comarca.Esto facilita ,por ejemplo,o proceso de adaptación ndo neno con dificultades á escola e de ésta ó neno. O feito de que estos servizos non estean regulados por ningunha normativa específica,leva a que non existan protocolos de derivación e coordinación e que teñan que ser os propios profesionais os que se apañen para facer efectiva a intercomunicación entre recursos e evitar a fragmentación entre as diferentes intervencións que se podan dar nun caso.-5.Descentralización : forman parte dun sistema de axuda ó redor das necesidades das familias,na súa proximidade e dende unha perspectiva ecolóxica e en rede.
.
-6.Sectorización :a actuación dos sevizos municipais e comarcais de atención temperá,obedece ó feito de garantir unha correlación equilibrada entre proximidade ás familias e coñecemento da comunidade e do propio habitat. A calidade operativa é moi alta,porque se atende ás familias e ós nenos sen que teñan que desplazarse lonxe e póñense en marcha os recursos necesarios e só os necesarios. A pesar de cumplir todos estos principios e ter demostrada a súa eficacia e unha crecente demanda,estos servizos non contan cunha regulación específica e,polo tanto,están suxeitos a calqueira toma de decisión da administración local.Xa ten ocurrido con alguns concellos que se segregaron do órgano supramunicipal e os seus cidadáns deixaron de recibir un servizo destas características. Se,dende a LEI DE DEPENDENCIA, se pretende dar prioridade a atención temperá,non se explica como,ata agora,non se teñen regulado os servizos de atención temperá que traballan no rural dende hai case 20 anos e que dan corpo de xeito incontestable á esencia da propia definición de atención temperá:“O conxunto de intervencións,dirixidas á población infantil de 0 – 6 anos,á familia e ó medio,que teñen por obxectivo atender o máis pronto posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con trastornos no seu desenvolvemento ou que teñen risco de padecelos.Estas intervencións,que deben considerar a globalidade do neno,han de ser planificadas por un equipo de profesionais de orientación interdisciplinar”(*) A Administración debe asumir a creación e organización dos recursos necesarios para ofrecer uns centros sectorizados de atención temperá que posibiliten a universalización, gratuidade e a calidade dos tratamentos para aqueles nenos que os necesiten,cumplindo así cos principios de solidaridade,igualdade de oportunidades e xustiza social.
(*) DOCUMENTOS 55/2000.Libro blanco da atención temperá.Ed. Real Patronato.

En Ordes

A Mancomunidade de municipios da comarca ordense terá un novo servicio de atención temperá para nenos a partir de setembro

19/8/2008
Un nuevo servicio de atención temprana para niños empezará a funcionar en Ordes y su comarca (Ordes, Oroso, Cerceda, Trazo, Tordoia, Mesía y Frades) a partir del mes de septiembre. La mancomunidad de municipios de la comarca ordense, presidida por el alcalde de Frades, Jesús Miguel Prado Patiño, aprobó recientemente la creación del servicio. Estará destinada especialmente a los niños menores de seis años que presenten algún trastorno en su desarrollo, así como a aquellos de hasta catorce años con alguna discapacidad que necesiten una atención especializada.
La atención temprana busca detectar lo antes posible las necesidades de los niños con trastornos en su desarrollo, o aquellos con riesgos de padecerlo, según la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana.
Según la mancomunidad, el nuevo servicio de atención temprana incluirá intervenciones sobre aspectos cognitivos, psicomotores, psicológicos, lingüísticos y demás. También ofrecerá un tratamiento precoz e integral, que intentará buscar el momento adecuado y abarcar el conjunto de la familia y del entorno del niño.
Un logopeda y psicólogo formarán el equipo humano del nuevo servicio de atención temprana. Trabajarán en coordinación con los profesionales de los servicios sociales, sanitarios y educativos de la zona.

En Santiago

Case 200 persoas asisten ás sesións informativas do Servizo de atención temperá

11/09/2007O servizo desenvolvido pola Concellaría de Promoción Económica e Emprego está integrado por unha psicopedagoga, unha mestra infantil e unha psicóloga199 persoas asistiron ás sesións informativas impartidas polo Servizo de desenvolvemento infantil e atención temperá da Concellaría de Promoción Económica, Emprego, Comercio e Turismo, formado por unha psicopedagoga, unha mestra infantil e unha psicóloga. Ademáis, entre marzo e setembro, este persoal realizou intervencións de asesoramento, a maioría sobre problemas de conducta, e deseño de programas específicos de estimulación precoz; dos que se beneficiaron 24 menores de entre cero e seis anos. O obxectivo do servizo é maximizar o potencial do/da neno/a e previr a aparición de problemas secundarios ou retrasos no seu desenvolvemento.

As accións informativas, destinadas ás familias e ás/aos educadores, comenzaron o 23 de maio e desenvolvéronse en seis escolas infantís de Santiago: El jardín de los Mimos, Santa Marta, Mami, Rubido Romero, Raiola eCativos. Abordáronse tres temas, Problemas de conducta, Sobreprotección de menores e Adaptación á escola infantil; escollidos polas nais e pais dos/as menores a través das respostas ao medio millar de enquisas elaboradas e repartidas nos centros polo Servizo de desenvolvemento infantil e atención temperá. 168 asistentes, o 84%, calificaron as sesións informativas de moi boas, e os/as outros/as 31, o 16%, de boas.

Estas accións informativas están contempladas nos convenios de colaboración asinados polo Concelleiro de Promoción Económica e Emprego, o nacionalista Xosé Manuel Iglesias, con sete escolas infantís, as seis citadas máisPaparolo, para a implantación do servizo nos centros. A atención temperá é definida polo Real Patronato sobre Discapacidad como un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos que presentan os nenos con trastornos no seu desenvolvemento ou que teñen o risco de padecelos.

Ademáis de sesións informativas, os convenios, vixentes ata finais de setembro do 2007, recollen accións de asesoramento a educadoras/es e programas individualizados destinados a menores que presentan algún tipo de problema no desenvolvemento ou están en situación de risco de padecelo.

En Ferrol

Padres de niños con minusvalías denuncian las carencias en la Unidad de Atención Temprana

23-08-07 Europa PressLa Asociación de Pais e Nais de Nenos/as con Minusvalías de Ferrol (ASPANEMI) ha solicitado hoy de la dirección del Área Sanitaria de Ferrol la creación de una Unidad de Atención Temprana «como tal», ante las deficiencias detectadas en la atención a este colectivo en los últimos años. En declaraciones a Europa Press, Montserrat Fraga, portavoz de ASPANEMI, aseguró que la problemática se remonta a 2000, cuando el servicio fue transferido al Servizo Galego de Saúde (Sergas) desde el departamento de Asuntos Sociais. Por aquel entonces, tal y como afirmó Fraga, ya no querían la transferencia «en esas condiciones», aunque Sanidade se comprometió a garantizar la sustitución de aquellos profesionales que estuviesen de baja, «a diferencia de lo que ocurría antes», además de coordinación con las unidades de neonatos y pediatría. Sin embargo, denunció que desde hace más de dos meses está vacante la plaza de fisioterapia, «lo que ha provocado que algunos padres vayan a la sanidad privada, con gastos de hasta noventa euros semanales, o a las unidades de A Coruña y Santiago», dijo. Montserrat Fraga abogó por la sustitución de profesionales y la creación de una Unidad de Rehabilitación «que dé cobertura a una situación que no es transitoria», además de «un verdadero seguimiento y coordinación entre profesionales». MAYOR IMPLICACIÓN. Además de demandar una mayor implicación de los trabajadores sociales en el proceso de diagnóstico, criticó que no se garantice la intimidad de los jóvenes usuarios, al entremezclar servicios para adultos en las mismas instalaciones, como la sala de espera, «ahora destinada también a zona para adultos con problemas de incontinencias».

AS AULAS HOSPITALARIAS DO ARQUITECTO MARCIDE DE FERROL ATENDERÁN AS «NECESIDADES EDUCATIVO-PEDIÁTRICAS» DA COMARCA DE FERROLTERRA

Ferrol, 20 de xuño de 2007.- As conselleiras de Educación e Ordenación Universitaria e de Sanidade, Laura Sánchez Piñón e María José Rubio Vidal, respectivamente, inauguraron esta mañá no Hospital Arquitecto Marcide, de Ferrol, as aulas hospitalarias de Pediatría desta Área Sanitaria, que cobren as necesidades educativo-pediátricas do alumnado na comarca de Ferrolterra. As responsables das Administracións educativa e sanitaria do Goberno galego tiveron ocasión de visitar aos alumnos escolarizados nas dúas aulas coas que conta este hospital, unha de infantil, situada no primeiro andar, e outra de primaria, que se atopa no terceiro andar do complexo. Actualmente están ingresados neste complexo hospitalario, sen contar aos lactantes, seis nenos e nenas.As Aulas Hospitalarias de Pediatría do Hospital Arquitecto Marcide, de Ferrol, son froito dun convenio de colaboración entre as Consellerías de Educación e de Sanidade, en virtude do cal a Administración sanitaria encargouse dos gastos precisos para levar a cabo o deseño e execución da obra, así como da dotación do mobiliario inicial básico para a posta en funcionamento da mesma. Pola súa banda, á Consellería de Educación correspóndelle a contratación e pagamento do persoal educativo pertinente, a dotación informática e a dotación de material de aula, así como o seu mantemento e reposición.A Aula de Infantil de Pediatría, situada no primeiro andar, conta con capacidade para 10/12 nenos e nenas e dispón de encerado, espello, material de psicomotricidade infantil e material para esta etapa educativa. Ademais, o Hospital Arquitecto Marcide dispón dunha aula de educación primaria que pode dar cabida a 10/12 alumnos e alumnas e que está dividida en catro espazos: unha zona de lectura, outra de novas tecnoloxías (con tres equipos informáticos e cadeiras con rodas xiratorias) e dúas zonas de atención educativa, con mesas, cadeiras e encerados colocados a diferentes alturas.Lectura e novas tecnoloxías
Así, na zona dedicada á lectura preténdese potenciar o hábito lector entre os nenos e nenas hospitalizados/as como unha aprendizaxe social e relacional e co obxectivo de compartir o entusiasmo e fomentar o valor socio-afectivo. O espazo de novas tecnoloxías está dotado con equipamento para traballos con software educativo e conexión vía Internet a outras aulas hospitalarias. Ademais, existe unha zona de exposición reservada para mostrar os traballos individuais ou de grupo elaborados polos/as alumnos/as no tempo escolar.No tocante aos recursos persoais, as aulas hospitalarias de Pediatría do Hospital Arquitecto Marcide dispoñen dunha mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica. Desde estes espazos desenvólvense distintos programas destinados ao alumnado ingresado no complexo hospitalario, tales como o programa de atención temperá, de apoio escolar, de animación e actividades educativas, de tratamento dos trastornos da aprendizaxe, de atención ás familias, de tecnoloxía da información e comunicación, etc.A través do programa de atención temperá trabállase con nenos que poderían presentar no futuro problemáticas asociadas coa aprendizaxe, abordando patróns de estimulación multisensorial e ofrendo aos pais e nais pautas para mellorar a estimulación en base á súa capacidade de participación. O programa de apoio escolar consiste no establecemento dun profesor de apoio do centro de referencia, que se manterá en contacto co mesmo. Así, o profesor titor remite traballo e exames; e o docente da aula hospitalaria reforza este traballo pero non cualifica.Ademais, o programa de tratamento dos trastornos de aprendizaxe, pensado e deseñado para aqueles alumnos que presenten asociadas unha minusvalía ou deficiencia ou lesións de tipo traumático, propón un plan a longo prazo tendo especialmente en conta a interacción coas familia e o centro escolar de referencia. Precisamente a atención ás familias é outra das accións que se levan a cabo desde estes espazos, reservando dúas ou tres horas á semana a este fin. O programa é de participación voluntaria e está pensado sobre todo para pais e nais de nenos con longas hospitalizacións ou de hospitalización reiterada.Na Comunidade galega existen no presente curso escolar 2006/07 un total de 7 aulas hospitalarias que atenden as necesidades educativas especiais dos menores hospitalarios que o precisen. Por provincias, en A Coruña contan con este servizo o Hospital Clínico Universitario, de Santiago de Compostela, e o Centro Materno Infantil Teresa Herrera, de A Coruña; en Lugo, o Complexo Hospitalario Xeral Calde; en Pontevedra, o Hospital Xeral en Vigo, e o Complexo Hospitalario de Pontevedra; e en Ourense o Complexo Hospitalario de Ourense.

Centro de discapacitados de A Pobra

Unidad de atención temprana en el Barbanza

Desde área de logopedia a fisioterapia y cursos para padres
15/05/2007 | Barbanza
El centro de discapacitados de A Pobra jugará un papel primordial en el ámbito sanitario de la zona, ya que ofrecerá una asistencia integral a barbanzanos de entre 0 y 18 años que padezcan alguna discapacidad. Asimismo, el personal del inmueble atenderá a pacientes derivados del Hospital Comarcal da Barbanza.
Distribución
Las instalaciones contarán con casi quinientos metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Todas las estancias del edificio estarán adaptadas a la normativa de accesibilidad. El centro dispondrá de tres aulas, una destinada a la formación de padres, otra de carácter ocupacional, y la última se empleará para la celebración de cursos. Además, estarán en funcionamiento las unidades de psicomotricidad, logopedia, fisioterapia, hidroterapia, apoyo escolar, atención temprana, así como varios despachos para los profesionales. También se reservará espacio para una biblioteca y una sala de conferencias.
Integración
El objetivo del centro de discapacitados de A Pobra es atender a todos los niños y jóvenes de la comarca que sufran alguna discapacidad sin que se vean obligados a salir su ámbito social y familiar. El servicio, que será gratuito, consistirá en informar, asesorar y orientar al usuario, así como a los integrantes de su familia; y atender de forma personal y psicosocial a los beneficiarios.
Además, en las instalaciones pobrenses se realizarán talleres de jardinería, carpintería, manualidades e informática; y los profesionales del centro organizarán de forma periódica actividades de ocio como excursiones, sesiones de teatro, festivales o competiciones deportivas.
Para la puesta en marcha del inmueble será necesaria la contratación de un psicólogo, un pedagogo, un fisioterapeuta y un trabajador social. El Concello pobrense ya dispone del personal restante para atender los servicios que prestará el nuevo edificio.En cuanto el centro esté en marcha -se calcula que este mismo verano comenzará a funcionar-, los padres de niños discapacitados se encontrarán con un edificio que ofrece un amplio abanico de servicios. Para empezar, cuenta con un área de información y asesoramiento, sobre todo, destinada a los progenitores.
También habrá una unidad de atención temprana y otras de logopedia, psicología y apoyo escolar. Por otra parte, también se dará cabida a un gabinete de atención psicosocial y a un área de fisioterapia. Una de las novedades incorporadas a última hora es la añadir una consulta de odontología gratuita.
Para proporcionar estas prestaciones, se contratarán varias personas a mayores de las que ya atienden a los pequeños en el local del centro social de A Pobra do Caramiñal.

Para la ejecución de la actuación, el Concello que dirige Isaac Maceiras Rivas cuenta con un presupuesto de 439.166 euros, aportado por la Consellería de Asuntos Sociais, la asociación de desarrollo local Deloa y el programa comunitario Proder II.

Curso de estimulación temprana para bebés en el Concello de Coirós

Paderne organiza jornadas de educación alimenticia infantil
25/05/2007 | A Coruña

Medio centenar de niños de primaria participaron en las actividades

En el Concello de Paderne se celebró durante esta semana una de las etapas de un programa de educación para la salud con el que los responsables del mismo tratan de fomentar buenos hábitos entre las familias de la comarca.
Junto a tres voluntarios de la Cruz Roja y la coordinadora del plan, medio centenar de niños de las tres escuelas unitarias de las parroquias de Areas, Souto y Viñas participaron en diferentes actividades y juegos con los que aprendieron los valores nutritivos de algunos alimentos, frente a otros.
La responsable del programa es Marisa Abrodos, una psicóloga que también ha organizado acciones para fomentar el cuidado bucodental entre mayores, dentro del mismo proyecto. «Cada dos meses celebramos una actividad educativa dirigida a familias», explicó, al tiempo que confiesa que los participantes, de edades comprendidas entre los tres y los cinco años, disfrutaron, sobre todo, de la parte lúdica del programa.
Estimulación para bebés
Mañana a las once de la mañana comenzará en el edificio de usos múltiples del Concello de Coirós un curso de estimulación temprana para bebés. Los organizadores de las clases aseguran que con esta actividad pretenden ayudar a los padres a comunicarse con los lactantes y aprender a aliviar malestares típicos de los pequeños, como cólicos.
Familias y asociaciones reclaman apoyo para garantizar la efectiva igualdad de derechos

Inauguración en Santiago de un centro destinado a personas con síndrome de Down

Santiago 24-05-07Los presidentes de Down Compostela y Down Galicia, y también algunas personas con este síndrome que intervinieron ayer, reclamaron oportunidades para garantizar el acceso a numerosos derechos que ahora son un reto para este colectivo: mejor atención temprana en el sistema público; acceso a la educación, pues el alumnado con síndrome de Down «está en los colegios pero no escolarizado»; formación laboral y oportunidades de empleo.
El centro de servicios integrales inaugurado ayer potenciará en sus 932 metros cuadrados diversos programas iniciados los últimos años por la asociación compostelana: de atención temprana, logopedia, integración escolar, nuevas tecnologías, ocio, habilidades sociales, empleo y otros. El centro ofrecerá como mayor novedad unas dependencias específicas para enseñar un programa de vida independiente y favorecer que las personas con síndrome de Down adultas puedan independizarse y hacer su propia vida sin depender de la tutela familiar, según indicó el presidente de Down Compostela.
Este centro costó más de 1,5 millones de euros, de los que una tercera parte los asume el colectivo de Down y el resto se han conseguido con aportaciones públicas y privadas.
En Galicia, según Quintana, hay unas 3.000 personas con este síndrome. La asociación compostelana empezó hace diez años con diez familias; ahora son 78, y desde 1998 existe la federación Down Galicia.

Raxoi impulsa un servicio de atención temprana en escuelas infantiles

Funcionará iniciado ya el próximo curso en el local que ahora ocupa Servizos Sociais

24/03/2007 | SantiagoEl Ayuntamiento licitará en breve la redacción del proyecto para adaptar la actual sede de Servizos Sociais y Muller como escuela infantil. El lunes aprobará el pliego para sacarlo a concurso, aunque las obras no podrán acometerse hasta, como mínimo, el verano. Antes deberá concluir la construcción de la nueva sede de Servizos Sociais en Galeras, lo que no se prevé hasta mayo o junio. Sin embargo, la concejalía de Educación quiere adelantar plazos para poder intervenir en el local de la plaza de la Constitución para cuando el inmueble quede liberado.
Aun así, la concejala del área, Elvira Cienfuegos (BNG), no cuenta con que el nuevo espacio educativo esté para el inicio del curso. Porque aunque se trata de una obra de adaptación, hay que hacer reformas pensando en un nuevo uso. Para septiembre sí estará la de San Roque, afirma. La de Tras Parlamento será la primera guardería pública del Ensanche y su creación fue uno de los acuerdos del pacto de gobierno para este mandato.
Por otra parte, Raxoi implantará hasta septiembre un servicio de desarrollo infantil y atención temprana en varios centros de educación infantil de la ciudad, al amparo del Plan de Acción Local polo Emprego 2006-2007. La iniciativa surge de la concejalía de Promoción Económica, que dirige Xosé Manuel Iglesias (BNG), quien ayer suscribió sendos convenios con cinco de los centros que recibirán esta prestación.
La atención temprana pretende detectar y presta atención a aquellos trastornos que se detecten en edad infantil y que puedan condicionar su desarrollo futuro y aprendizaje. Y el servicio que ofrece el Concello a estos centros ofrecerá prevención, detección, seguimiento, coordinación, asesoramiento, orientación, apoyo e intervención tanto a los menores como a sus padres. Contará para ello con un equipo formado por una profesora, una psicóloga y una psicopedagoga, todas ellas alumnas del Proyecto Persoa III, que también desarrolla el Concello para la insertación laboral de colectivos de difícil inserción a los que forma en especialidades dirigidas a la atención de personas dependientes, básicamente.
El equipo de atención temprana, contratado a través de los programas de colaboración de la entidad municipal con la Consellería de Traballo, desarrollará programas de intervención individual consensuados por las partes en las propias instalaciones de las escuelas. Las sesiones podrán ser semanales, quincenales o mensuales, según las características del menor y sus distintas áreas de desarrollo: motora, cognitiva, social y de comunicación. También ofrecerá información, orientación y apoyo a los padres para la consecución de actitudes positivas que les ayuden en el proceso de desarrollo de sus hijos.

Burela destina más de 60.000 euros a financiar el Centro de Atención Temperá

10/03/2007

El Concello de Burela ha incluido el Centro de Atención Temperá, de carácter comarcal, en su plan concertado de servicios sociales. La unidad, asumida por el Concello burelés el pasado año «ante o perigo da súa desaparición», y que la edil de Servicios Sociais de Burela, Raquel Río, asegura que seguirá gestionando hasta que la Xunta asuma las competencias «que a día de hoxe non están claras se pasarán a Igualdade ou a Sanidade», tendrá un coste de 61.228,05 euros, del presupuesto global de 218.068,29 euros del plan de servicios.

Tráfico

El Concello y la Consellería do Medio Rural acondicionarán el Camiño do Torno a Barreras, entre las instalaciones en O Torno y las proximidades del Hospital da Costa, con un coste de 60.000 euros. La obra dará salida a la rúa Luis Seoane, mejorará el entorno de O Torno y los accesos a las fincas, enlazando directamente con la zona del hospital, según el alcalde, José González Barcia.

El edil de Tráfico, Luis Pedre, también anunció la colocación de doce espejos en cruces conflictivos de la localidad.

 Vicepresidencia contribuirá al sostenimiento del centro de atención temprana que gestiona la asociación San Xerome de A Guarda

09/02/2007 | Vigo
Vicepresidencia destina 700.000 euros al mantenimiento de las entidades
San Xerome y O Pelouro trabajan en la integración social de sus usuarios

El Consello de la Xunta autorizó ayer la firma de dos convenios de colaboración, con las asociaciones miñotas de San Xerome Emiliani y O Pelouro, por los que las entidades se beneficiarán de una ayuda de 700.000 euros para el mantenimiento de sus centros de atención a personas con discapacidad intelectual. Vicepresidencia contribuirá con 491.364 euros al sostenimiento de los centros ocupacionales, de día y de atención temprana que gestiona la asociación San Xerome de A Guarda, dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Sus actuaciones están encaminadas a defender la dignidad y los derechos de estas personas, promover su integración social y normalización y fomentar actitudes positivas.

O Pelouro, un centro singular experimental de innovación psicopedagógica e integración, ubicado en Tui, contará con una ayuda de 210.372 euros. Los usuarios de esta entidad son también personas con discapacidad intelectual, preferentemente con trastorno de espectro autista y problemas emocionales de conducta, dificultades de adaptación y relación. O Pelouro trabaja de forma permanente en las tareas de innovación metodológica, terapéutica, rehabilitadora y educativa en el campo de la integración de personas con necesidades psicosociales-educativas. Sus actividades están encaminadas a garantizar la atención integral y personalizada a todos los usuarios así como a desarrollar y optimizar el funcionamiento de sus capacidades, procurándoles el más alto nivel de autonomía personal. Además, presta información, coordinación, asesoramiento y orientación a alumnos y familiares.

Institución

El centro San Xerome Emiliani, que el año pasado celebró sus bodas de plata, es una institución en la comarca. Fue una asociación pionera que, en dos años, puso en marcha el primer colegio de atención a personas con discapacidad intelectual. La asociación cuenta con una plantilla de 26 trabajadores a jornada completa y 17 voluntarios que programan, coordinan y dirigen las distintas actividades.

Servicios especializados para todas las edades dirigidos a la integración social en su ambiente, su entorno inmediato. ?En el área preventiva, se intentan trabajar las potencialidades de los niños menores de seis años de cara a favorecer su acceso a la escuela.?En las unidades educativas participan los usuarios con edades comprendidas entre los 6 y los 20 que, por diferentes motivos, perdieron «el tren de la integración». En la siguiente los adultos que por sus características no pueden incorporarse aún a tareas ocupacionales. Actividades van desde la decoración de madera a la restauración, el cultivo bajo abrigo o la jardinería, pasando por la carpintería y la artesanía.

Xornada de presentación do programa a_tempo de detección precoz

20-12-06A Secretaria Xeral de Igualdade, Carme Adán, referiuse á posta en marcha dun programa pioneiro de detección precoz de trastornos no desenvolvemento dos menores nas escolas infantís de 0 a 3 anos dependentes da Xunta.
Carme Adán clausurou este mediodía as xornadas sobre o programa a-tempo de detección precoz nas escolas infantís, organizadas pola Vicepresidencia en colaboración coa Asociación Galega de atención Temperá. A secretaria xeral de Igualdade explicou que “se trata dun programa pioneiro e innovador que se aplicará en Galiza e que non atopa similitudes en ningunha outra comunidade autónoma”. O obxectivo do proxecto -enmarcado no plan estratéxico de calidade que se está aplicando nas escolas infantís- é, segundo explicou, de detectar canto antes posibles trastornos no desenvolvemento persoal dos cativos, que poden desembocar -se non son tratados a tempo- en importantes alteracións de saúde, de comportamento e psicolóxicas. A Vicepresidencia investirá 189.000 euros neste programa, cuxo período de execución se prolonga ata o ano 2009.A Secretaría Xeral da Igualdade,segundo explicou Carme Adán, pretende deste xeito descubrir aqueles síntomas que, polas súas características, poden pasar desapercibidos para as nais e os pais, o persoal educador ou os pediatras, tales como dificultades relacionais, comunicativas, de linguaxe, de psicomotricidade, de autoestima ou de atención.Fases
Hai unha semana, Vicepresidencia e a Asociación Galega de Atención Temperá, AGAT asinaron un convenio de colaboración que servirá para deseñar, desenvolver e implantar un protocolo de detección precoz de trastornos no desenvolvemento dos nenos e nenas e será un protocolo sistemático, flexible, sinxelo, específico e unificado para o conxunto das escolas infantís dependentes da Xunta que participen no programa.Para a posta en marcha do programa, a Secretaría Xeral da Igualdade e a Asociación Galega de Atención Temperá organizarán unha comisión técnica de dirección –de carácter interdisciplinar- e unha rede de titores, formada por profesionais con ampla experiencia no eido do desenvolvemento infantil e da atención temperá. Esta comisión será a que se encargue do deseño, planificación, seguimento e apoio do protocolo a desenvolver.O programa, explicou Adán, estrutúrase en cinco fases, que se van desenvolver no período 2006-2009: deseño do programa de formación, preparación do programa, desenvolvemento do programa nas escolas infantís, avaliación de procedementos e resultados, e por último, elaboración dos informes de avaliación sobre a situación e para a implantación do protocolo na rede de escolas infantís.

La asociación ourensana de síndrome de Down incorpora un programa de atención temprana

12/12/2006 | Ourense

La asociación de síndrome de Down de Ourense ha incorporado el servicio de atención temprana para niños de 0 a 6 años.
Se trata de un programa que complementará la asistencia que actualmente se presta en el Complexo Hospitalario de Ourense y que redundará en atender con más agilidad a los demandantes de asistencia, con especial interés a la prestación desde el momento del nacimiento.
La asociación, que nació en el año 2003, cuenta en la actualidad con 31 socios. El número de ourensanos con síndrome de Down es muy superior, indican, pero la inexistencia de censos de control impide ofrecer datos fidedignos. El programa de atención temprana se dirige, no sólo al niño, «sino que una parte importantísima es el trabajo con los padres, orientándolos y acompañándolos en la labor de crianza de su hijo, aportándoles los apoyos que cada padre necesite con el objetivo de favorecer el desarrollo emocional, personal y social de su bebé».
Resalta la psicóloga de la asociación la importancia de que los familiares y profesores de estos niños «miren más allá de la etiqueta del síndrome de Down» para descubrir a la persona que tienen enfrente. «Ayudémosles -invita la psicóloga- a ser un hijo más, un compañero de clase más, un vecino más, un amigo de la pandilla más, un compañero de trabajo más…, con sus déficits pero sin olvidarnos de sus capacidades». El servicio de atención temprana contribuye a lograr esos objetivos, indican desde la asociación, que contaba hasta ahora con servicios de refuerzo escolar, logopedia, habilidades sociales, autonomía personal, ocio y empleo.
«A síndrome de Down enmascara ó neno e dificulta que se constrúa como fillo»

La octava edición de las jornadas «Educar para a vida» organizadas por la Asociación Teima se clausuraron ayer con diversas intervenciones de profesionales centradas en las relaciones familiares, conducta y sexualidad en niños y jóvenes con síndrome de Down (SD).

FERROL 25-11-06

La pedagoga Xoana Balado abrió ayer las jornadas . «É necesario realizar un proceso de información diagnóstica prolongado e diferente en cada caso cos pais de nenos con síndrome de Down, en función dos seus recursos, expectativas, necesidades e limitacións que teña cada familia». Así lo apuntó ayer Xoana Balado Fernández, pedagoga y psicomotricista de la Unidad de Atención Temprana del hospital Novoa Santos, que participó en el encuentro con una ponencia acerca de las relaciones familiares y comportamiento en los más pequeños con SD.

En su intervención, incidió en que el período de adaptación de cada familia al SD es diferente y está en función de los «servizos e apoios dos que dispoñan, orixe, experiencias, plans e soños que teñan para os seus fillos, xunto coas cousas que cada familia valora na vida».

De cómo influyen las relaciones familiares en el desarrollo de los niños en general y, en concreto, de aquellos con síndrome de Down, habló Xoana Balado en el marco de estas jornadas, afirmando que la forma en que se ejerza el rol parental «pode promocionar ou dificulta-lo desenvolvemento do neno con SD porque esas relacións constrúen unhas pautas de interacción durante os primeiros anos da súa vida, que son perdurables». Asimismo, se refirió a los factores de riesgo y protección que pueden aparecer y, por tanto, deben ser tratados en Atención Primaria por parte de los profesionales y con los padres de estos niños. «Os recursos de apoio a familiares neste proceso utilízanse pouco», puntualiza, añadiendo que en el trabajo con los progenitores se ha avanzado muy poco en los últimos veinte años a la hora de ayudar a las familias a construir recursos para que la interacción con estos bebés «sexa o máis favorecedora posible para o seu desenvolvemento». Así, afirmó que «os métodos de colaboración coas familias non só non se teñen desenvolvido senón que involucionaron», a pesar de lo mucho que éstos influyen en el proceso de desarrollo.

Estereotipos > En opinión de Xoana Balado, «aténdese máis ós déficits e limitacións destes nenos con SD que ás súas posibilidades e a eles mesmos». A este respecto, hizo hincapié en la existencia de un estereotipo social que «pesa sobre eles» y aseguró que «a síndrome enmascara ó neno, o oculta e dificulta que se constrúa como fillo». Por otra parte, señaló que cuando se realiza el diagnóstico de SD las informaciones que reciben las familias sobre cómo es el niño «fai que as relacións cos bebés sexan diferentes, pois contan con outro neno que non é o que esperaban e que, a diferencia do resto, vén cun libro de instruccións moi detalladas».

Tal y como apuntó Xoana Balado, la sociedad exige de algunas categorías diagnósticas, como es el caso del síndrome de Down, «un tipo de identidade uniforme ofrecendo as alternativas para que bebés e pais participen na tarefa primordial de recoñecerse e construirse como persoas singulares». Esto, a su juicio, «é a base das relacións familiares». Por ello, abogó por un método de colaboración entre profesionales y familias y en este sentido se refirió al método conocido como «Modelo de entornos competentes» que persigue mejorar los recursos de las familias con el fin de que éstas «poidan afrontar mellor a tarefa difícil de apoiar o desenvolvemento dos fillos con SD». Este modelo, afirma, contempla ciertas exigencias tales como la necesidad de que «exista un tipo de atención ás familias diferenciado do tempo adicado ó neno, e que éste sexa dunha entrevista mensual na primeira etapa vital do neno, ata os seis anos».

USP Santa Teresa estrena unidad de logopedia

06/10/2006 |
USP Centro de Especialidades Médicas, perteneciente al Hospital Santa Teresa, amplía sus servicios con una unidad de logopedia formada por tres diplomados, Irma Cabo, Noelia López y María Veiga. El nuevo departamento, que tiene por objetivo prevenir, evaluar y tratar la aparición de alteraciones de la comunicación y la deglución, cuenta con áreas de atención temprana e infantil, terapia orofacial, miofuncional y voz, así como de rehabilitación de pacientes afectados por lesiones cerebrales.

La Xunta acusa al PP de Cambados de estar «mudo» ante la falta de ayudas a Esperanza Salnés

Vicepresidencia de la Xunta no ha tardado en salir al paso de la última moción del Partido Popular de Cambados en relación a la financiación de la asociación de ayuda a niños con discapacidad Esperanza Salnés. Los populares piden, y así lo plantearán el jueves en pleno, que la Xunta establezca un marco estable de financiación con la asociación para acabar, de este modo, su continua precariedad económica.Vicepresidencia reprochó ayer a los populares que reivindiquen ayudas a la Xunta de Galicia cuando hay otros concellos de la comarca, gobernados por el Partido Popular, que no contribuyen, como es el caso de O Grove, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova. «O PP cambadés semella mudo diante das negativas de todos os concellos do PP do Salnés de prestar o seu apoio a este centro. Por iso, a Vicepresidencia pide respecto para as 28 familias á que lles presta servizos este centro e que non se xogue cos seus sentimentos, e que os mesmos que lles denegan subvencións non lles creen falsas alarmas a estas familias».Cumple con los requisitos

El departamento que dirige Anxo Quintana califica de «un acto de insensibilidade política» por parte del PP presentar una moción en estos términos y anuncia, en cuanto a la línea de ayudas de la Xunta, «que Esperanza Salnés cumpre todos os requisitos e terá o que en xustiza lle corresponde». El expediente se resolverá en el mes de septiembre.
Esperanza Salnés tiene su sede en Cambados -en un local cedido por el Concello- y da servicio a niños con discapacidades físicas e psíquicas

El PP de Cambados pide a la Xunta que financie a Esperanza Salnés para evitar su cierre

27/08/2006
El grupo municipal del Partido Popular de Cambados ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que instan a la Xunta de Galicia a acordar un marco estable de financiación con Esperanza Salnés para evitar el cierre de esta entidad.
Como recuerdan los populares en el texto de la moción, Esperanza Salnés -una entidad sin ánimo de lucro creada por los padres de los beneficiarios- atiende en la actualidad a 28 niños de 2 a 18 años con discapacidades físicas e intelectuales, y aunque cuenta con ayudas del Concello de Cambados y de la Diputación de Pontevedra, se encuentra en una desesperada situación, ya que los padres no pueden soportar los costes del mantenimiento y los programas de atención de los pequeños, de ahí que corra el riesgo de cerrar sus puertas.
El Concello de Cambados, como recuerda el PP en su moción, cedió los locales que utiliza la asociación en la calle Os Pazos, además de colaborar con la entidad mediante la prestación de los servicios de electricidad y calefacción. La administración local, lo mismo que la Diputación, subvencionan también las actividades.
Elevados gastos
Pero todo ello es insuficiente y los padres no soportan más la carga financiera. Por eso, y teniendo en cuenta que la Xunta de Galicia corre con las competencias de los servicios sociales, el PP de Cambados propone en su moción que se reconozca la labor desarrollada por esta entidad y que se reclame a la Xunta la adopción de medidas precisas para garantizar su continunidad con un marco estable de financiación.
La Consellería de Sanidade dedica 1.8 millones de euros a la compra de suministros para las unidades de atención temprana de los hospitales de Galicia.

DOG 08/09/ 2006

Según la resolución del 8 de septiembre, la administración convoca el concurso plurianual, por procedimiento abierto, para la compra de los suministros, entre los que figurarán desde sillas de ruedas, hasta andadores, muletas y otros equipos de rehabilitación aplicados en el tratamiento de los niños con discapacidades.

Personal de atención temprana lleva desde enero sin cobrar

02/09/2006 | A Mariña
El Concello de Burela asume el servicio que llevaba la Mancomunidad
Rivera afirma que al faltar la ayuda de la Xunta sólo se pudo pagar la Seguridad Social hasta julio

El Servicio de Atención Temperá pasa a depender del Concello de Burela, localidad en la que está ubicado desde hace un tiempo. Así se acordó en el pleno celebrado el jueves por la Mancomunidad de Municipios de A Mariña, entidad de la cual dependió desde su creación, aunque la Xunta aportaba cada año una cantidad para mantenerlo en marcha. Todos los presentes respaldaron la subrogración, que había sido solicitada por el Concello burelense, previo acuerdo plenario de su corporación.
El presidente de la Mancomunidad, García Rivera, explicaba ayer que lo más preocupante y vergonzoso es la situación que atraviesan las empleadas, que llevan desde enero sin cobrar su salario. «Deixei ás empleadas ó día cos seus salarios ó empezar o ano, pero despois, ó negarse a Xunta a firmar o convenio para seguir co servicio, non puidemos seguir pagando. A maiores hai concellos que non pagaron as suas cuotas do 2005, que si as ingresaran podería ir mellor a situación», indicó Rivera, añadiendo que ahora que se ha hecho cargo Burela del servicio lo más urgente es pagarles. Asegura que esto es posible porque la Xunta tiene aprobada una ayuda en favor del Concello burelense, por importe de 52.832 euros, para atender el servicio en este ejercicio, cantidad suficiente, dijo, para pagar a las profesionales que lo atienden.
«A Seguridade Social témola pagada nós ata xullo e pagaremos tamén agosto. Agora o que vamos a facer é solicitar a Burela eses cartos que temos adiantados; si lles sobra algo despois de pagar os salarios, que no los devolvan, e os Concellos que non pagaron, que o vaian facendo porque nese servicio aténdense moitos rapaces, de tódolos Concellos», indicó García Rivera.
El teniente alcalde burelense, Cristóbal Edrosa, explicaba ayer que la petición del servicio se planteó por la necesidad de darle una salida legal practicable, dado que para conseguir que siga funcionando es preciso que sea subvencionado y esa ayuda está aprobada por la Xunta, aunque para recibirla el Concello era preciso tomar el acuerdo que adoptó la Mancomunidad. Se trata, dijo, de cubrir los salarios.

Treinta familias noiesas asistieron a escuelas formativas

08/06/2006 | Barbanza
A pie de calle
La concejala de Servizos Sociais, Marisol Villar, clausuró el curso con un acto en el que recibieron diplomas los progenitores que participaron en la iniciativa
Las escuelas promovidas por el Ayuntamiento de Noia para asesorar a los progenitores en la compleja labor de educar a sus hijos acaban de llegar a su fin, en lo que al último curso se refiere. En esta edición, participaron en la iniciativa 31 familias de la localidad, que se distribuyeron en cuatro grupos.
Uno de ellos estaba dedicado en exclusiva a los padres de los chiquillos que acuden al Servicio de Tratamento e Atención a Nenos con Discapacidades de Noia (Stand).
La clausura del curso se llevó a cabo el jueves en la casa consistorial, con un acto en el que se hizo entrega a las familias de unos diplomas en señal de agradecimiento por su asistencia a las sesiones formativas. Estas se desarrollaron entre los meses de octubre y mayo.
La responsable municipal de Servizos Sociais, Marisol Villar, disculpó la ausencia del alcalde, que estaba previsto que acudiera a la clausura, y justificó que una reunión le impidió asistir.
Acto seguido, la edila manifestó que el Concello ofrece el servicio de las escuelas de familias con el propósito final de construir una sociedad mejor. «Queremos axudar aos pais a comprender que son os principais responsables da educación dos seus fillos», añadió Villar Ageitos.
Una de las coordinadoras del proyecto, Yolanda Gómez, mostró su satisfacción personal por haber podido trabajar y compartir inquietudes con las familias que cada semana acudían a las reuniones.
La psicóloga Rocío García, que también dirigió las escuelas, destacó que, en el curso que acaba de finalizar, contaron por vez primera con la presencia de varones, ya que hasta esta edición las únicas que mostraron interés por el programa fueron exclusivamente mujeres.
Asimismo, hizo alusión a las personas que llevan cuatro años seguidos participando en la experiencia.
La pedagoga Mercedes Pardavila, en nombre del Stand, reivindicó la importancia de las terapias y defendió que se sigan impartiendo.

Reactivar a escola de pais de persoas con discapacidade

07/06/2006 | Deza-Tabeirós

Ilusionados e con gañas de repetir a experiencia canto antes voltaron quince usuarios de Cogami Deza dunha estadía de catro días de duración en Sanxenxo. Para o 95% dos excursionistas esta foi a primeira vez que viaxaron fóra da comarca, según explicou a coordinadora de zona, Ana López Ameijeiras. «Ata o de agora levaramos a cabo saídas dun só día pero de catro foi a primeira vez e puidemos comprobar o apoio que existe entre eles. Todos estaban pendentes de todos e se axudaban naquelo que precisan. Ía unha persoa en cadeira de rodas, á marxe da miña, e case pelexaban por empurrala nos sitios nos que foi necesario facelo». Un desprazamento que os levou a coñecer tamén Combarro, cos seus famosos hórreos, a illa da Toxa, O Grove e Portonovo. «Aproveitamos o tempo ao máximo, que é do que se trataba. O obxectivo deste tipo de programas vacacionais é darlle un respiro ao coidador que está todos os días pendente destas persoas con discapacidades e, por outra banda, tamén se quere darlles a eles certo grao de independencia».
No punto de mira da coordinadora de zona de Cogami está agora reactivar a escola de pais de persoas con discapacidade. «Por un problema de enfermidade deixou de funcionar pero creo que é preciso tela para que os pais e as nais se poidan xuntar, falar das súas problemáticas e poder organizar charlas que sexan do interese de todos eles», subliñou Ana López. Nestes vindeiros meses continuarán os talleres pre-laborais e preténdese iniciar un curso de natación na capital dezá, ao igual co que se está a impartir en A Estrada.

Un gran centro lúdico y educativo para los niños de cero a tres años

18/06/2006 | Santiago

La actual estación de autobuses se convertirá en unos años en una cotizadísima infraestructura que serviría para conciliar la ?vida laboral y familiar de los compostelanos
De nada valen los grandes titulares fomentando la conciliación de la vida laboral y familiar y la incorporación de la mujer al mundo laboral si las grandes palabras no se traducen en hechos tangibles. Santiago adolece, como la mayoría de las ciudades gallegas, de plazas de escuelas infantiles para los niños de cero a tres años, así como de centros para la tercera edad.
Además, y lo que es más preocupante, es que el mayor porcentaje de estas plazas infantiles son de titularidad privada -prácticamente la mitad- y obligan por lo tanto a un importante desembolso económico aunque exista el denominado cheque asistencial -que ayuda a financiar parte del coste de la guardería en aquellos casos en los que los padres no hayan podido encontrar una plaza en un centro público-.
Santiago cuenta en estos momentos con más de mil plazas en escuelas infantiles. Muchas privadas. Santa Susana y Vite, dependientes del departamento de Vicepresidencia de la Xunta, Conxo, de titularidad municipal, y tres centros de iniciativa social son la única oferta asequible para las rentas más bajas. Las enormes listas de espera en centros como el de Conxo o el de Santa Susana han puesto ya de manifiesto la necesidad de más plazas. En estos momentos, los responsables del concello ya tienen en mente la inminente apertura de la nueva guardería de Fontiñas, y más adelante se abrirán sendos centros en San Roque y en el polígono do Tambre. En esta legislatura está prevista también la apertura de otra escuela en los locales de Servizos Sociais que están situados detrás del Parlamento.
Mientras esto ocurre, el concello compostelano se va a encontrar con un inmueble de enormes capacidades y bien comunicado en la rúa Rodríguez de Viguri. Se trata de la actual estación de autobuses de San Caetano, que en los próximos años dejará de funcionar tras 35 años de uso para dejar paso a la nueva estación intermodal de alta velocidad.
La amplitud de sus instalaciones, su ubicación, su facilidad para aparcar momentáneamente y bajar a los niños, y el hecho de que el concello todavía sea el concesionario de la misma hasta el año 2070 -después volverá a ser de titularidad autonómica- la convierten en el lugar propicio para ubicar un enorme centro asistencial, lúdico y educativo para los menores de cero a tres años.
Su enorme capacidad permitiría optimizar los recursos públicos y daría un enorme servicio a las familias compostelanas. Además, el hecho de estar ubicada junto a las dependencias de la Xunta favorecería la conciliación de todos los trabajadores de esta sede.
Oferta
Otra de las ventajas de este futuro centro lúdico y educativo para los menores es que las infraestructuras existentes permitirían incorporar servicios para los niños que en estos momentos están ausentes de la oferta de cero a tres años, como una piscina o un gimnasio adecuado para realizar ejercicios de motricidad para los pequeños. En resumen, más plazas optimizando recursos públicos, y ofreciendo un servicio que demandan cada vez más las familias de la capital gallega.

El plan Persoa forma a futuros profesionales en atención temprana

7-06-06

El programa Persoa III, un plan comunitario de formación de desempleados y al que se ha sumado Santiago, está formando a algunos de sus alumnos en atención temprana y la concejalía de Promoción Económica, la encargada del desarrollo de dicho programa, pretende que estos alumnos hagan sus prácticas en los colegios de educación infantil de la ciudad. Con este motivo, el concejal responsable de esa área, Xosé Manuel Iglesias (BNG), se reunió ayer con los responsables de dichos centros, públicos y privados, para exponerles la formación que se está impartiendo en el Persoa III en atención temprana y ver la posibilidad de que sus alumnos puedan hacer sus prácticas en dichos centros. Ello supondría que dichos centros dispondrían de un servicio de atención a los niños entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Los alumnos del Persoa harán una evaluación personal del desarrollo de los niños.

El modelo cántabro de atención temprana se extenderá a toda España y Cantabria fijará el baremo de la Ley de Dependencia
La secretaria de Estado de Servicios Sociales considera «ejemplar» el modelo de la región y «óptima» su cobertura

SANTANDER, 25-05-06(EUROPA PRESS)

El modelo cántabro de atención temprana que se presta a niños de menos de tres años con problemas de desarrollo o algún tipo de discapacidad se extenderá a toda España y Cantabria se ocupará además de elaborar el baremo que la Ley de Dependencia aplicará para evaluar a los pequeños de dichas edades que quedarán protegidos por las prestaciones de la futura ley estatal. Así lo anunció hoy en Santander la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, quien destacó que el sistema cántabro de atención a menores de tres años es «ejemplar» y por ello se tomará como modelo para «generalizarlo» a toda España. Esto supone que se encargará a la comunidad autónoma desarrollar todos los trabajos de definición del baremo que aplicará la Ley de Dependencia, en la franja de cero a tres años, para reconocer las situaciones susceptibles de beneficiarse de las medidas contempladas en la norma. Ese baremo deberá ser aprobado después por el Estado y se unirá al baremo que se aplicará al resto de edades. También se quiere aprovechar la experiencia cántabra para elaborar la cartera de servicios que se ofrecerá desde la atención temprana y para establecer la red de recursos necesarios. Amparo Valcarce destacó que el modelo cántabro ha sido escogido como «referencia» porque es «el ejemplo de las mejores prácticas en atención temprana» y supone «la mejor forma de atender a la dependencia» de los pequeños y sus familias hasta los tres años. Además, plantea la «mejor coordinación» entre el sistema de salud y el de servicio sociales, necesaria en estas áreas. Según dijo, es un modelo que da una «cobertura óptima» y está «prácticamente universalizado», puesto que alcanza ya al 1,82% de los niños cántabros de cero a tres años, y el índice de dependencia estimado para ese grupo de edad es del 2%. En definitiva, aseguró que el de Cantabria es un «gobierno ejemplar que está adelantándose» en materia de protección social.

UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA

La visita de la secretaria de Estado a Cantabria tenía precisamente como uno de sus objetivos visitar la Unidad de Atención Temprana que se acaba de poner en marcha en el Centro de Salud Sardinero, en Santander, que es ya la tercera unidad de estas características creada por el Gobierno regional. En esa visita estuvo acompañada por la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Charo Quintana, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez. Quintana recordó que las dos unidades de atención temprana que se suman a la de Santander son las de Torrelavega y Laredo. Su objetivo es la detección, prevención y tratamiento integral de problemas de desarrollo en los pequeños de cero a tres años, todo ello favoreciendo al tiempo la «accesibilidad» y «con vocación» de desplazamiento de sus profesionales fuera de la unidad en los casos precisos. Actualmente, un total de 313 pequeños están en tratamiento en las unidades de atención temprana, lo que supone el 1,82% de los más de 17.700 niños de cero a tres años existentes en la región y próximo por tanto a las estimaciones que evalúan en un 2% la población de esas edades que pueden presentar alteraciones en su desarrollo.

Las personas con discapacidad no son ni se sienten enfermos

El CERMI edita un estudio sobre discapacidad y asistencia sanitaria

Madrid-25/05/2006

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acaba de publicar el estudio «Discapacidad y Asistencia Sanitaria», en el que se analizan las necesidades y demandas de las personas con discapacidad en materia de salud y se sugieren medidas de mejora.
El estudio tiene por objeto proponer a las Administraciones Sanitarias la adopción de medidas de mejora que venzan, o atenúen en lo posible, los desajustes entre necesidades y demandas de las personas con discapacidad en términos de salud y la respuesta que éstas reciben por parte los sistemas sanitarios.

El estudio sostiene la tesis de que, contrariamente a lo que se ha venido considerando habitualmente, las personas con discapacidad no son ni se sienten enfermos.

El CERMI señala en una nota que «la discapacidad es una circunstancia personal y un hecho social producto de la interacción de factores tanto individuales (el hecho físico, la materialidad de la discapacidad, que en ocasiones consiste o deriva de un desorden de salud) como sociales (el entorno de la persona que presenta el hecho físico)».

Así, las personas con discapacidad, por concurrir en ellos esa situación, demandan y requieren, en ocasiones, una atención de salud más intensa, lo que determina que sean usuarios y consumidores más cualificados de servicios y prestaciones sanitarias.

Según el estudio, «esta necesidad no está siendo atendida satisfactoriamente por el sistema sanitario, que no percibe a las personas con discapacidad como usuarios cualificados de salud ni sabe administrar la diferencia que éstas portan».

«En la mayor parte de las veces, la discapacidad que presenta la persona que recibe atención sanitaria no es tenida en cuenta, pues los sistemas de salud no saben cómo abordarla», añade el CERMI.

La discapacidad resulta así un elemento «perturbador» para los sistemas tradicionales de salud, que introduce perplejidad e incertidumbre, en un sistema poco flexible, concebido para el canon de usuario medio.

El Canalejo recibe el Premio Reina Sofía 2005 de Rehabilitación

Javier Cairo Antelo : «necesitamos, sobre todo, espacio».

23-05-06

Javier Cairo Antelo es el responsable de la Unidad de Atención Temprana del Materno, un equipo que hoy mismo recibirá en la Zarzuela el premio de mayor prestigio en el terreno de la discapacidad en reconocimiento a un modelo integrador de atención a los niños con riesgo de déficit neuropsicosocial. -Son 27 años de trabajo y 18.000 niños valorados. -Efectivamente. Es un momento para el recuerdo entrañable de todos cuantos, desde dentro y fuera del hospital, antes y ahora, colaboraron a integrar los servicios sanitarios, sociales y educativos, y también para todas las familias que confiaron en nuestra apuesta. Es una alegría, un orgullo y también una gran responsabilidad.
-Tenemos una de las mejores unidades de Atención Temprana de España, pero la admistración tiene que echar el resto en favor de estos niños. Son aproximadamente el 3% de todos los recién nacidos los pequeños que nacen con una discapacidad establecida. Nuestra lucha es por la igualdad de oportunidades, porque no puede haber niños de primera y niños de segunda. -¿No se llega a todos los niños? -En A Coruña creo que sí. Vemos y tratamos a diario a 110-120 niños en el Materno y tenemos un programa que intenta, sobre todo, detectar el riesgo desde los primeros días de vida, sobre todo entre los grandes prematuros. Pero necesitamos, sobre todo, espacio. Los tratamientos de estos niños no exigen un esfuerzo en aparataje, pero sí en espacio para que puedan trabajar los profesionales. Son niños que tienen que gatear, que usan dispositivos ortopédicos, sillas de ruedas… Hay veces que tenemos que sacar a los niños al pasillo para poder valorar su marcha, porque las consultas son pequeñas… Y eso aquí, donde tenemos una dotación profesional bastante buena. -¿Y en otros centros? – En otros hospitales, y en Galicia hay unidades de atención temprana en todos, la dotación va más lenta y sería importante que mejorase para que todos los pequeños en riesgo tuviesen la oportunidad de ser diagnosticados de forma precoz y tratados adecuadamente. Es importante que las administraciones, y sobre todo los padres, sepan que todos los niños, incluso los que tienen discapacidades graves, mejoran con tratamiento adecuado.

Manuel Parga: «As xestións do BNG salvaron o centro de atención temperá»

13/05/2006

El alcalde de Burela manifestó anteayer en rueda de prensa que, tras «negociar» con la Xunta, el Concello decidió asumir este año el Centro de Atención Temperá para evitar que desaparezca y que una de las partidas solicitadas del Plan Concertado de Servizos Sociais, donde hay fondos municipales y autonómicos, prevé destinarse al centro comarcal. El diputado del BNG, Manuel Parga, salió ayer al paso de las declaraciones de González Barcia «aclarando -señaló el parlamentario- que foron as xestións e o apoio de Vicepresidencia os que salvaron, tal e como di a prensa, o centro de atención a nenos discapacitados».
Según Parga, «o único que se fixo desde o concello foi cubrir os papeis necesarios porque todo o demais xa fora xestionado por vicepresidencia e polo BNG -tanto polos representantes locais como polo propio deputado no Parlamento-». Agregó que el BNG también estaba interesado en que «este importante servizo non se perdera» y que si el Concello conoció la situación de las empleadas, sin cobrar desde enero, «foi porque llo comunicou o BNG aos membros do grupo do goberno local».

María José Rubio: «Todos sabemos que un hospital no es un lugar adecuado para los niños y, de hecho, les está prohibida la entrada en la zona de adultos»

13-05-06

La Xunta abrirá una escuela en el área del Canalejo para el personal del Sergas El centro educativo, que se situará en el entorno del complejo hospitalario, trata de favorecer la vida familiar de los trabajadores en la sanidad pública y atender la demanda escolar de la zona. Xunta y Ayuntamiento colaborarán en la creación de una escuela infantil para los hijos de los trabajadores del área sanitaria de A Coruña. El centro educativo estará a disposición de los cerca de 5.000 empleados del Complexo Hospitalario Juan Canalejo y Atención Primaria, de los vecinos de la zona y de quienes acudan a la residencia a visitar a pacientes. La conselleira de Sanidade, María José Rubio; y el alcalde de A Coruña, Javier Losada, acordaron ayer que el Ayuntamiento cederá un terreno en el entorno del hospital y la Xunta se encargará de construir el edificio. El regidor indicó que hay varias parcelas posibles, pero no dio la ubicación precisa. «Podría ser en Eirís, Oza… Todavía no lo hemos decidido definitivamente», dijo. Tampoco ofreció fechas para el inicio de las obras. El objetivo de una escuela destinada a este colectivo es la búsqueda de la conciliación de la vida familiar y laboral que promueve el Gobierno de Madrid. Santiago, la zona de O Barbanza y de O Salnés disponen ya de centros similares para los trabajadores del área sanitaria pública.

Además de los empleados (3.000 del Complexo Hospitalario Juan Canalejo y alrededor de 1.800 de los centros de salud del área coruñesa) también podrán dejar a sus hijos en este centro quienes acudan a la residencia a visitar a los pacientes. Para ello se habilitará una ludoteca o algo similar, según indicó ayer María José Rubio. «Todos sabemos que un hospital no es un lugar adecuado para los niños y, de hecho, les está prohibida la entrada en la zona de adultos», señaló

El Concello burelense salva el centro de atención a niños discapacitados

La Administración local asumirá este año un servicio comarcal que se considera «vital»
Según el alcalde, se prevé aportar casi 60.000 euros del plan concertado de la Xunta de Galicia
12/05/2006 | A Mariña
Según comunicó ayer el alcalde José González Barcia, el Concello de Burela asumirá este año el Centro de Atención Temperá. Hasta que la Xunta extinguió el convenio firmado con la Mancomunidade de Concellos da Mariña, esta llevaba el servicio. Barcia señaló que «non pode desaparecer porque é vital». La edila de Servizos Sociais, Raquel Río, recordó que las dos empleadas llevan «dende xaneiro» sin cobrar. El centro atiende a cien niños.
Barcia explicó que dentro del plan concertado pedido a Vicepresidencia una de las partidas que «se contemplan», de 59.542 euros, ayudará al mantenimiento del servicio comarcal. El gobierno local espera que la Xunta «axilice ao máximo» la resolución de su solicitud. «Estou seguro de que o que se pactou se vai a cumprir. A delegada provincial nos recoñeceu o esforzo o outro día, mentras a Xunta non decide que fai co servizo. Estamos tranquilos co traballo feito», apostilló.
Tras destacar primero la «sensibilidade» de la edila de Servizos Sociais y el «traballo» de personal municipal, Barcia dijo: «Traballamos á calada este tema negociándoo con Vicepresidencia e sen ningunha colaboración de ningún grupo político da oposición. Cando vimos que a mancomunidade non iba a renovar o convenio o que fixemos foi poñernos a traballar para ver as posibilidades que tiñamos de manter este servizo aberto porque en Burela hai un número importante de familias que o usan, fundamentalmente por iso, e nos preocupaba que poidera pecharse e mesmo desaparecer. Sabendo que por parte da Xunta había unha disposición económica negociamos con eles; penso que negociamos ben». «En todo momento na negociación coa Xunta houbo sintonía», enfatizó Barcia.
«Este ano o centro vai a depender de nós», dijo, aunque estarían dispuestos a a continuar otro «nas mesmas condicións», añadió, «pero igual que lle dixemos coa Unidade de Drogodependencias, o mellor é que a Xunta asuma o Centro de Atención Temperá».
Los 59.542 euros para el servicio comarcal es parte de los 202.126 euros previstos dentro del plan concertado por Burela -54.740 euros procederían de fondos municipales y otros 147.386 de la Xunta, concretó Barcia-. También incluiría otras cuantías para cubrir salarios de trabajadores sociales (unos 55.700 euros), mantenimiento de servicios (7.500), ayuda al hogar (43.830), emergencia social (6.000), día del jubilado (23.500) y programa de transeúntes (6.000).

«La inmadurez siempre comporta riesgos en los recién nacidos»
30/04/2006

Bernardo López Abel es uno de los pediatras que atienden las primeras evoluciones de esos diminutos seres humanos que, en ocasiones, no llegan ni a pesar un kilogramo. Desde la unidad de neonatología del Complexo Hospitalario de Ourense ratifica la tendencia al alza de los nacimientos antes de término y constata la existencia de problemas.
-Es cierto que la asistencia nenonatal cambió mucho y que los avances tecnológicos y los servicios de atención temprana ayudan muchísimo a superar los problemas de estos niños, pero hay que tener claro que la inmadurez siempre comporta riesgos en los recién nacidos.
-¿Cuáles son los más importantes?
-Los problemas son mayores a medida que descienden las semanas de gestación y, en segundo lugar de importancia, el peso del bebé. Pueden ir desde el riesgo vital por fracaso respiratorio o hemodinámico a otros trastornos que podemos llamar menores, como hiperactividad o pequeños retrasos escolares, otros trastornos neurológicos, incluidos los motores, además de los visuales y auditivos.
-¿Hay un límite en el tiempo de gestación para lograr el éxito en el nacimiento?
-Depende de muchas circunstancias, pero hoy en día la edad gestacional límite se fija en las veintidós semanas, aunque hay criterios diferentes según hospitales y países. En los últimos cuatro años, en Ourense, el mayor porcentaje de los prematuros nació a las 34 semanas, que es un momento relativamente seguro para hacer nacer a los niños que tienen problemas dentro del útero y que se entiende que podrían tener menos riesgos fuera.

El número de bebés prematuros en Galicia aumentó un 62% en 9 años

30/04/2006
Los embarazos múltiples derivados de tratamientos de fertilidad adelantan los partos
Los especialistas muestran su inquietud por esta tendencia en Occidente
El debate ético se plantea ante un posible parto antes de las veintidós semanas
«La inmadurez siempre comporta riesgos en los recién nacidos»

El incremento de los tratamientos de fertilidad ha propiciado en la última década un aumento del número de bebés prematuros. Es una tendencia en el mundo occidental que en Galicia se traduce con una subida porcentual del 62,79%.
Los embarazos mediante fecundación artificial, hasta ahora mayoritariamente gemelares o múltiples, son señalados por los expertos como la causa más directa del nacimiento de bebés prematuros. Existen otras causas coadyuvantes, pero ninguna tiene por sí sola entidad suficiente como para justificar unos datos que ya preocupan a los especialistas.
Galicia registró, en el año 1996, 18.597 nacimientos; de ellos, 17.784 fueron con un embarazo a término y 813 tuvieron como protagonistas a bebés prematuros. Estos adelantados suponían el 4,37% del total de nacidos vivos.
Nueve años después, en el 2004, la cifra total de nacimientos fue de 20.621; 19.185 bebés nacieron en el momento biológicamente adecuado y 1.436 lo hicieron antes de tiempo, el 6,96%. Ese 2,59% de diferencia en nueve años indica claramente, según los profesionales sanitarios, la tendencia que se está viviendo en todo el mundo occidental. Las unidades de prematuros registran una paulatina subida del número de ingresos, a la par que aumentan el número de hermanos gemelos o trillizos por obra y gracia de los tratamientos de fertilización.
Los riesgos y problemas derivados de esa inmadurez fetal y la evidencia de esa tendencia han propiciado la reflexión entre los profesionales. José Luis Doval, responsable de Centro de Orientación Familiar de Ourense y especialista en estos temas, recoge esa preocupación: «Hai un plantexamento de todos os profesionais que traballan no campo da fertilidade: antes a xente ia a unha consulta de esterilidade e ter xemelgos considerábao ben, era ter dous fillos dun golpe e xa non preocuparse de ter máis; as clínicas forzaban dous ou tres óvulos para garantir resultados. Esto levou a que hoxe haxa unha corrente xa bastante asentada, e apoiada pola Sociedade Española de Fertilidade, defendendo que, salvo en maiores de 35 anos ou persoas con reiterados fracasos anteriores, se busque un só embarazo, un só embrión fecundado».
Aunque el listado de posibles causas del mayor número de prematuros en la sociedad actual incluye otras referencias, la única claramente directa es un embarazo con más de un feto. Y, a su vez, la etiología de esa multiplicidad embrionaria hay que buscarla en los nuevos tratamientos.
Tabaquismo y madurez
Al margen de ese aspecto, los ginecólogos apuntan como causas colaterales de la prematuridad el tabaquismo de la madre, el tipo de actividad laboral que desarrolla y una edad madura. Estos tres factores pueden o no influir en que un bebé nazca antes del tiempo debido, pero casi siempre de forma indirecta.
Fundamentalmente, explican, porque propician patologías o problemas que sí inciden, como el desprendimiento de placenta, la hipertensión o la diabetes.
En cuanto a la actividad laboral, la influencia puede producirse, bien por el estrés o por la dureza de algunas labores.
Los estudios actuales tratan de dilucidar la posible influencia en la prematuridad del déficit de ciertas vitaminas y el ácido fólico, las infecciones de orina y las placentas previas (ubicación de la placenta cubriendo el cuello uterino).

Caixanova colaborará en el mantenimiento de la escuela de Hoy por Mañana

18/04/2006 | Vigo

Caixanova y la Asociación Hoy por Mañana han suscrito un convenio de colaboración en el que la entidad financiera se compromete a financiar el mantenimiento de la escuela infantil de educación especial. El centro, único en su especialida existente en Galicia, cumple la función de suplir el vacío existente en cuanto a educación y estimulación temprana de niños afectados por parálisis cerebral o patologías afines desde las edades comprendidas entre 0 y 6 años. En la firma participaron Elena Piñeiro García, presidenta de la asociación, y Julio Fernández Gayoso, director general de Caixanova.

A Mariña pide que se mantenga el centro de atención temprana

12/04/2006 | A Mariña

Dieciséis miembros de la mancomunidad acordaron solicitarlo a la Xunta de Galicia
El alcalde de Foz plantea alternativas para garantizar el futuro del servicio

Además de analizar su situación interna, la Mancomunidade de Municipios a Mariña Lucense celebró anteayer una reunión extraordinaria sobre el futuro del Servicio de Atención Temperá, en Burela, que depende de la entidad. Por 16 votos a favor del PP y 3 abstenciones del PSOE, según indicó el presidente de la mancomunidad, el regidor socialista focense, José María García Rivera, se llegó a un acuerdo considerando que el contrato de las trabajadoras del centro «queda supeditado a que se prorrogue el convenio hasta ahora vigente o se suscriba uno nuevo» y pidiendo que «sea la Xunta de Galicia, quien, a través de los órganos de la misma que se consideren más apropiados, asuma la prestación del servicio de atención temprana, tal y como ocurre en otras zonas de la comunidad».
Apoyado por 16 votos, en el acuerdo también se criticó a la Xunta por la «rescisión unilateral» del convenio suscrito en 1995, un hecho que, creen, supone «poner en grave riesgo un servicio social básico para esta comarca y, consecuentemente, la situación de casi cien familias afectadas y de las dos trabajadoras adscritas al servicio desde hace once años».
Rivera señaló que en la reunión él propuso solicitar el plan concertado, cuyo plazo termina el 17 de abril, para financiar el servicio y a mayores poder «negociar para que este servicio pase a depender da Consellería de Sanidade». Su propuesta, dijo, no prosperó por los votos del PP. Agregó que los miembros de la mancomunidad acordaron también pagar las cuotas atrasadas de 2005 y 2006 «e con ese diñeiro pagar ás traballadoras de Atención Temprana». Se les debían tres meses. En la reunión se instó a Xove a «que recapacite a súa postrua de abandonar a mancomunidade».
En la reunión estaban representados, según Rivera, los concellos de Foz, Vicedo, Ourol, Xove, Cervo, Burela, O Valadouro, Alfoz, Mondoñedo, Lourenzá, Barreiros, Trabada, Riotorto y A Pontenova. No estaban los de Viveiro, Ribadeo y Abadín, señaló.

Xunta y Concello perfilan acciones para atender niños con necesidades especiales

05/04/2006 | Lugo

La concejala de Benestar Social, Carmen Basadre, actuó como enlace para propiciar una reunión, celebrada ayer, de representantes de distintas instituciones para tratar sobre cómo cubrir las necesidades de los niños que necesitan una atención especial. Este encuentro fue impulsado por la asociación de atención temprana Adiante Xa.
En el encuentro participaron, además de la citada concejala, los delegados provinciales de Sanidade, Miguel Ángel Lois; Educación, José Rábade; el director provincial del Sergas, José Luis Rodríguez; no pudo asistir la delegada de Vicepresidencia, Branca Rodríguez Pazos, y en su lugar participó un jefe de servicio de la citada delegación.
Según Carmen Basadre, en la reunión, los citados representantes institucionales se comprometieron a mantener nuevos encuentros para concretar programas de actuación, así como la creación de centros para la atención de niños con necesidades especiales.
Basadre destacó la importancia de que los organismos oficiales trabajen coordinadamente para atender, con medios siempre escasos, las necesidades de la población. Indicó que el Ayuntamiento procurará que las actividades municipales para el público se desarrollen en lugares accesibles, es decir, sin barreras arquitectónicas. Resaltó que en el 2007 empezará a aplicarse la Lei da Dependencia.
En otro orden de cosas, la junta local de gobierno aprobará en su sesión de esta mañana el pliego de condiciones

Noventa niños discapacitados pueden quedar sin asistencia en A Mariña

04/04/2006 | A Mariña
La Mancomunidad de Municipios, que preside Rivera, buscará salidas para este centro
Los ayuntamientos no aportan sus cuotas al ente mancomunado para su subsistencia
El presidente de la Mancomunidade de Concellos da Mariña, el alcalde de Foz, José María García Rivera, habló ayer en rueda de prensa de la necesidad de mantener el servicio comarcal de atención temprana que atiende a niños con discapacidad, actualmente a unos 90, ubicado en la Casa do Mar en Burela. El regidor burelense, José González Barcia, y el diputado del BNG, Manuel Parga, señalaron días atrás que la Xunta rescindió el convenio con la mancomunidad que aportaba fondos para pagar a las dos profesionales.
«Agora non temos o convenio. Liquidamos todo ata decembro do 2005, incluido a extra, pero agora débeselles xaneiro, febreiro e marzo», señaló Rivera. Recordó que años atrás se produjo una situación similar, en la que se llegó hasta seis meses, normalizándose después los pagos. En la actualidad, según dijo ayer Rivera, la mancomunidad dispone de «6.000 euros» para hacer frente a sus gastos, incluido el funcionamiento del centro, y señaló que este año y hasta ahora «só ingresou Foz e Xove» su parte correspondiente -comentó que el municipio xovense la abonó y se dió de baja del órgano mancomunado-. Si todos ingresaran, cree, «o diñeiro dos fondos daría para ter ao día» los salarios de las empleadas del centro de atención temprana.
Varias opciones
García Rivera se quejó ayer del modo en que se supo del fin del convenio por la Xunta: «Mandamos para Vicepresidencia de Igualdade os documentos como todos os anos para que as rapazas poideran cobrar. Non o rexistraron, devolveéronnola e mandaron unha carta dicindo que estaba extinguido e que procedía pedir (la ayuda) pola orden de concertado». Ese escrito, señaló, llegó la semana pasada a la secretaría de la mancomunidad. Dado que sólo hay de plazo vencerá el día 17, Rivera anunció la convocatoria de una reunión de la mancomunidad el próximo día 10, donde se prevé que los concellos integrados adopten una decisión y analicen diferentes salidas para evitar que el centro desparezca. «Tamén se baralla -comentó Rivera- outra opción, que o Concello de Burela se faga cargo do servizo e pida axuda a través do servizo concertado, porque a mancomunidade non vai poder recuperar o convenio, non hai volta de folla». «Non esgotamos tampouco que se Vicepresidencia quere fale con Sanidade e saia a mellor solución para todos estes nenos, que é que o servizo estivera en mans do Hospital da Costa, porque é un servizo sanitario».
Rivera criticó cómo la Xunta informó de la rescisión del convenio: «Penso que hai falta de seriedade». Por otro lado, defendió las gestiones que él hizo: «O presidente da mancomunidade non estivo parado. Me movo polos rapaciños e as súas familias». Contactó, dijo, con Sanidade, Vicepresidencia, el director del hospital y habló con el alcalde burelense, quien le llamó: «Fixen todo aquelo que hai que facer para que o servizo non se perda porque hai moitas personas implicadas». También elogió la «entrega» del personal del centro de niños discapacitados.
El regidor burelense
El alcalde de Burela, José González Barcia, también se mostró ayer a favor de «garantir a continuidade do centro». «Para eso se farán as xestións que se consideren oportunas, e hasta onde se poida chegar», dijo en respuesta a las últimas declaraciones de Manuel Parga y defendiendo finalmente que por el centro de atención temprana «unha das persoas que máis pelexou foi o anterior alcalde de Burela, Manuel Mon».

El BNG garantiza la continuidad del servicio de atención a niños con discapacidad

02/04/2006 | A Mariña

El diputado Manuel Parga, del BNG, garantizó ayer la continuidad del servicio de atención temprana, a niños con discapacidad, de ámbito comarcal, en el sentido en que «non se está a suprimir ningunha axuda», dijo, instando a la Mancomunidad de Concellos da Mariña a pedir una subvención «a través do plan concertado, que o xestiona Vicepresidencia» para que el centro, ahora ubicado en la Casa do Mar de Burela, siga en funcionamiento.
Parga realizó estas declaraciones a raíz de una reunión del alcalde burelense, José González Barcia, con las trabajadoras del centro, tras la que Barcia informó de la extinción del convenio firmado entre la Mancomunidad y la Xunta por el que se aportaban fondos para ese servicio que supondría su «posible desaparición» y anunció que iba a realizar gestiones por su parte.
El convenio
Parga manifestó ayer: «A primeira reunión por este tema foi conmigo e ante a preocupación fixen xestións». Agregó que «era imposible manter o convenio bilateral dende un punto de vista xurídico pero -insistió- mantense a subvención a través do plan concertado». Indicó también que «a Mancomunidade ten que solicitalo e ata o 17 de abril pode facelo según as informacións que teño» y tramitándolo el servicio «non correrá perigo», dijo, añadiendo que «iso o sabe tanto o alcalde de Burela como o presidente da Mancomunidade, que é o alcalde de Foz».
El diputado del BNG comentó que los servicios sociales dependen actualmente de Vicepresidencia pero lo que es atención temprana, de Sanidade

El proyecto Persoa arranca de nuevo para formar a 90 parados en nuevos nichos de empleo

16/03/2006 | Santiago

El proyecto Persoa III, que el Ayuntamiento de Santiago mantiene desde hace tres años con ayuda comunitaria para favorecer la integración profesional por cuenta propia o ajena de desempleados, arranca de nuevo este mes con sendos cursos para formar como especialistas en atención a personas mayores y discapacitadas y en atención temprana y estimulación precoz a los treinta participantes de esta primera fase. Son dos de las seis áreas formativas en los campos de la atención a personas mayores o dependientes (uno de los denominados nuevos yacimientos de trabajo) que oferta el Persoa, un programa que abarca formación ocupacional y práctica laboral.
Con un total de 90 plazas, a las que optaron 337 personas (330 mujeres), el programa se prolongará durante 20 meses. La segunda fase irá de junio a enero y la última de septiembre de este año a mayo del 2007. El anterior Persoa logró la inserción de 55 de sus 80 participantes.

Piden apoyo escolar integral para los niños con discapacidad

29/03/2006 | Ourense
Los padres de alumnos con parálisis cerebral consideran insuficiente la asistencia pública
Los afectados demandan un acuerdo entre Sanidade e Educación
La «Asociación de axuda á parálise cerebral infantil» (Aspace), que preside en Ourense Manuel Gómez, pide a las administraciones educativa y sanitaria que los colegios públicos ofrezcan servicio de rehabilitación para los niños con discapacidades.
En la actualidad, explica Manuel Gómez, los chicos con algún tipo de problema en su desarrollo cerebral deben desplazarse a uno o varios centros hospitalarios para recibir atención en las áreas de fisioterapia, psicomotricidad y terapia ocupacional. Conseguir que esas prestaciones de rehabilitación integral se integren en los centros educativos es el objetivo reivindicador de los padres integrados en la asociación Aspace.
«A maioría dos nenos con parálise cerebral e discapacidades -afirma Gómez Iglesias- están integrados en colexios públicos normais. A fisioterapia, a terapia ocupacional e a rehabilitación en xeral son complementarias da educación. A maioría dos nenos son dependentes ao 100%; adaptarlles o material escolar ás súas necesidades, por exemplo, é traballo do terapeuta ocupacional, de aí a importancia de que escola e terapeutas traballen xuntos e directamente sobre o terreo».
El presidente de la asociación Aspace recuerda que en otras autonomías este servicio de complementariedad es ya un hecho, por lo que reclaman que esa oferta se incorpore también a la red educativa gallega.
Peregrinaje
De esta manera, abunda Gómez Iglesias, «os nenos non terían que peregrinar dende a Residencia a Piñor e dende Piñor ao centro escolar».
«É certo -añade el presidente de Aspace- que para as persoas con necesidades educativas especiais hai apoio nos centros escolares normais, pero un profesor non pode desatender a vinte alumnos para estar só con un; fallan os apoios complementarios, falla unha rehabilitación integral, que é o que agora estamos reivindicando. Noutras autonomías si están dando esta prestación».

El Chop crea una unidad infantil de atención para problemas de desarrollo

11/03/2006 | Pontevedra

El Complejo Hospitalario de Pontevedra anunció ayer la creación de una nueva unidad de atención temprana infantil que permitirá atender a niños en edad escolar -de 3 a 14 años- que hasta ahora recibían este tipo de atención a través de conciertos con centros privados.
La unidad está ubicada en el Hospital Provincial y dispone de capacidad para atender hasta 60 pacientes.
La atención temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas tanto a la población infantil como a sus familiares, que tienen por objetivo dar una rápida respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos de desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Estas actuaciones se planifican por un equipo multidisciplinar integrado por dos fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional, un logopeda y un auxiliar de enfermería, que que abarcan los campos biológico, psicológico y social de cada menor, así como los aspectos de su entorno, como la familia, el centro educativo y la comunidad.
Esta nueva unidad funciona en horario de tarde, para facilitar la asistencia de menores en edad escolar.

El único centro educativo de Galicia para niños con parálisis cerebral puede cerrar por falta de apoyo económico

Esta institución, de la asociación viguesa ‘Hoy por Mañana’, necesita 275.000 euros para realizar sus actividades23 de febrero de 2006, 17h06
VIGO, 23 (EUROPA PRESS)El centro educativo que la asociación ‘Hoy por Mañana’ gestiona en Vigo es el único de toda Galicia que ofrece atención a niños con parálisis cerebral de entre cero y seis años, pero su precaria situación económica podría llevarlo a cerrar sus puertas, como denunciaron hoy sus responsables. La presidenta de la Asociación ‘Hoy por Mañana’,
Elena Piñeiro, explicó que este centro, que atiende en la actualidad a siete niños, a los que hay que sumar todos los que participan en otras actividades de la asociación, como la ludoteca, requiere el trabajo de varios profesionales de los que no se puede prescindir, como profesor, pedagogo, psicólogo, logopeda, o trabajador social. Piñeiro denunció que el centro, a diferencia de otras instituciones, nunca ha tenido convenios o conciertos fijos con la Administración, por lo que siempre ha sobrevivido gracias a subvenciones puntuales, y no es la primera vez que se encuentran en una situación de déficit. A día de hoy, la asociación calcula que los gastos para el mantenimiento del centro, la ludoteca y demás actividades rondan los 275.000 euros anuales, y sin embargo, para 2006, sólo se han asegurado una financiación de 56.400 euros pactados con la Consellería de Educación. De momento, y después de prescindir de uno de los trabajadores del centro, han decidido reducir a la mitad la jornada de los demás profesionales que realizan su labor en el centro, que no cobrarán su sueldo hasta que la asociación les pueda pagar. CRÍTICA A LA ADMINISTRACIÓNElena Piñeiro explicó que había enviado cartas explicando la situación de ‘Hoy por Mañana’ al presidente de la Xunta, al vicepresidente, o a la Secretaría Xeral de Benestar, entre otras instituciones, y aún no han recibido respuesta, aunque espera que, con los nuevos criterios de reparto de subvenciones, la asociación que preside pueda optar a las ayudas. Además, criticó la actitud de la conselleira de Sanidade, a quien indicó que le trasladó la situación del centro, y que, según Piñeiro, se limitó a anunciar una mejora en el servicio de atención temprana del Hospital Xeral, y a asegurar que este tipo de atención podrá entrar en el sistema de reparto de subvención. La asociación benéfica Hoy por mañana, dedicada a niños con parálisis cerebral, ha iniciado su décimo año de andadura con un déficit de 76.000 euros. Las aportaciones públicas son insuficientes para una entidad que ingresó el pasado año 199.000 euros y gastó 275.000. Para tapar el agujero, la directiva ha despedido al gerente de la entidad y ha reducido el contrato de los trabajadores a media jornada. Además han realizado un llamamiento a las empresas para que les apoyen económicamente. Siete niños En la actualidad el centro acoge a siete niños con parálisis cerebral. La asociación ocupa un chalé cedido por la Administración en usufructo. Los padres de los niños abonan 150 euros mensuales por la atención completa de sus hijos. El personal está formado por dos profesores, un logopeda, una fisioterapeuta, una trabajadora social y una persona encargada de la ludoteca.La directiva recalca que el suyo es el único centro en Galicia que realiza atención temprana a niños que van desde cero a tres años. Los mayores pueden ir a otros colegios.

La iniciativa privada se une y crea una red de atención temprana

11/02/2006 | VigoLos profesionales pretenden cubrir la demanda de servicios de desarrollo infantilLos centros asociados han solicitado la colaboración del Concello
«Muchos padres no saben cómo educar a sus hijos»
| vigoCinco centros de atención temprana que desarrollan su labor en Vigo se han unido para crear una Red de Centros de Atención Temprana que ayer se presentó en la ciudad «con el fin de cubrir la demanda existente de servicios de desarrollo infantil».
La iniciativa parte de un grupo de centros privados y profesionales entre los que se encuentran José Cardama, psicólogo del gabinete Arca; Beatriz Mencía, psicóloga clínica; Concepción Cendón y Olga Piñeiro, psicólogas del centro Codex; Ángeles Gómez y Agustín Tena, pedagogos del centro Lápiz; y Paula Rodríguez, de Psicólogos SM.
La Atención Temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a niños de 0 a 6 años, a su familia y su entorno que tiene como fin atender las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastorno en su desarrollo, o tiene algún riesgo de padecerlo.
Los profesionales explicaron que a nivel clínico, los ciudadanos tienen cubiertas sus demandas en los centros sanitarios públicos, «pero falta atención psicosocial que afecta a los problemas de desarrollo psicomotriz que puede sufrir un niño en sus primeros años de vida. La atención temprana también se ocupa de atender las inquietudes de los padres respecto a si el desarrollo de sus hijos es el correcto y adecuado para su edad, y eso es lo que nosotros tratamos implicando a las familias».
Subvenciones
La red presentada ayer, compuesta por especialistas avalados por años de experiencia en sus respectivas especialidades, funciona por ahora con sus propios medios, pero ha solicitado su colaboración al al Concello de Vigo para poder atender también a familias que no dispongan de los recursos económicos necesarios para poder acudir a una consulta privada.
Los responsables de cinco gabinetes privados de psicólogos de Vigo han presentado hoy la primera red gallega de centros de atención temprana, una iniciativa que surge como respuesta a la demanda de un tipo de atención especializada para niños de cero a seis años, y que no sólo atienda a las necesidades médico-sanitarias, sino también a las psicosociales.
Uno de los portavoces de esta red, José Cardama, explicó hoy en rueda de prensa que el modelo de atención temprana en Galicia sigue siendo el mismo que en los años 70, es decir, los niños con dificultades de desarrollo tienen una rehabilitación, una atención médica, pero no se trabaja con su entorno, con la familia, los colegios, etc., razón por la que se ha constituido esta red en la ciudad de Vigo.Cardama recordó que la atención temprana a los niños, especialmente a aquellos con dificultades en el desarrollo motriz, lenguaje o comunicación afectiva, es un «elemento básico para la detección y prevención» de problemas como el fracaso escolar, la violencia juvenil o el acoso en las aulas.Por otra parte, recordó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 10 por ciento de los niños entre cero y seis años tiene algún problema de desarrollo, y explicó que estos índices son elevados, sobre todo, cuando se habla de niños con pequeñas dificultades que pueden subsanarse en poco tiempo, y no necesariamente cuando los menores están afectados por problemas más graves, como el síndrome de Down, la parálisis cerebral o el autismo.Los responsables de la Red de Centros de Atención Temprana han presentado su proyecto al Ayuntamiento de Vigo y esperan contar con apoyo financiero para que se conviertan en centros concertados; así mismo, destacaron como principales ventajas de la red la atención individualizada para los niños y sus familias, su proximidad y la flexibilidad de horarios.Los trastornos alimenticios, los problemas para conciliar el sueño, el déficit de atención o las dificultades que no tienen que ver necesariamente con un problema físico, son algunas de las cuestiones que se tratan en los centros de atención temprana.

Xuntos pide uno de los locales autonómicos que quedarán vacíos

08/02/2006 | Pontevedra
La Asociación Síndrome de Down Xuntos ha solicitado a la Xunta uno de los locales que la Administración Autonómica dejará desocupados cuando traslade sus dependencias a la nueva sede que se construye en el polígono de Campolongo.
La petición, trasladada a la Consellería de Facenda y Patrimonio, está encaminada a satisfacer la necesidad más urgente de la entidad que, según su presidente, Manuel Pérez, es disponer de un local más amplio, de 300 o 400 metros cuadrados.
Desarrollar actividades
La ampliación tiene como objetivo que la asociación pueda desarrollar las múltiples actividades que promueve. El piso de que dispone ahora sirve a la vez de sede social y para impartir esas actividades. Esta coincidencia hace que quede un espacio muy reducido para atender al creciente número de usuarios.
La entidad, que ayer recibió el apoyo del presidente de la Diputación, Rafael Louzán, a sus iniciativas, está integrada actualmente por 86 personas de distintas edades. Desarrollan múltiples programas de atención temprana, logopedia, musicoterapia, autonomía social urbana, autonomía doméstica, ocio, tiempo libre y nuevas tecnologías.

«Precisamos unha rede de centros na Costa da Morte»

28/01/2006
Dolores Fernández García dirixe o centro de Aspaber, en Carballo. Desde alí ata Cee, a Costa da Morte, en servicios a minusválidos psíquicos, é un deserto. Ás instalacións de Carballo asisten cada día uns 120 usuarios, atendidos por unha plantilla de 16 profesionales. A asociación, nacida gracias ao empeño dos pais, recibe cada ano subvencións por valor de 439.000 euros, unha cantidade que non chega se se ten en conta que a demanda de plazas multiplica por dous a oferta existente.
-¿Que se precisa para mellorar a situación das persoas con discapacidade?

-Aquí temos unha poboación moi dispersa e unha problemática tremenda co transporte. Precisamos unha rede de centros na Costa da Morte.

-¿Ata onde chegan os recursos?

-Non hai residencias, nós non abarcamos nen a metade da demanda que temos. En Carballo hai unha miniresidencia con 17 prazas, unha vivenda tutelada con once que está pendente do equipamento, pero non chega.

-¿Cales son as principais carencias do colectivo?

-Aquí hai xente moi dependente, e non temos centro para eles, tampouco temos xerontoloxía especializada en persoas con estas características. Ademais, hai moitísima demanda en educación, é un tema bastante olvidado. Dos seis aos 12 anos hai unidades de apoio nos colexios, pero despois, nos institutos, xa non hai nada. Precisamos unidades concertadas de educación e programas de adultos. Tamén temos auténticas carencias en atención temprana, aquí non hai estimulación precoz para nenos con problemas.

-¿Como resulta vivir de subvencións?

-Moi mal. Temos algúns recursos propios para completalas, pero non chega. Cubren as necesidades básicas, pero sempre están a esperar que cheguen, ademais, a demanda aumentou.

-¿Cal é o balance dos últimos anos?

-Foi mellorando, hai uns anos ninguén esperaba ver a persoas con discapacidade limpando as rúas de Carballo, e aí están.

Encontro con representantes da ASPANAES

O vicepresidente da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia, Anxo Quintana, mantivo no Parlamento de Galicia un encontro con representantes da Asociación de Pais de Persoas con Trastornos de Espectro Autista da provincia da Coruña (Aspanaes), para analizar con eles o inicio do curso nos centros docentes nos que están escolarizados nenos con este tipo de problemas. Aspanaes atende a un total de 130 rapaces con problemas de autismo nos seus distintos niveis, tanto en colexios coma en centros de día.
O presidente de Aspanaes, Antonio de la Iglesia; a directora xerente, María Teresa Tiemblo e o secretario da asociación, Ricardo Touceda, explicáronlle ao vicepresidente os principais problemas que ten a asociación, relativos á posta en marcha de acordos que teñen firmados coa Administración, as obras e construción de novos centros en distintas zonas de Galiza e a necesidade de ampliar as unidades dispoñibles no concerto do vindeiro ano coa Administración, algo que non conqueriron para este curso.

Respecto ao curso escolar que tamén comezaron os rapaces afectados por estes trastornos, o vicepresidente interesouse polos problemas e as necesidades de escolarización dos afectados polo autismo en Galicia. Os responsables de Aspanaes explicáronlle ao vicepresidente que o principal problema que teñen neste ámbito é de espazo, e puxéronlle coma exemplo o caso do centro docente que teñen na Coruña, onde dispoñen de 25 prazas para 28 nenos.

Quintana comprometeuse con Aspanaes a estudiar as súas demandas e tras o encontro os directivos da asociación valoraron as “ideas bastante asentadas e boas” que o vicepresidente da Xunta ten a este respecto. Segundo lle anunciou o vicepresidente, o seu departamento terá nesta materia un “papel máis activo” na cooperación coas asociacións, para traballar “da man”.

A prevalencia dos trastornos de espectro autista é de un caso por cada mil nenos, segundo Aspanaes, que inclúe nos seus servizos a atención temperá, valoración e seguimento dos menores que presenten rasgos autistas, logopedia, terapia da linguaxe, valoracións psicopedagóxicas e distintos obradoiros de traballo para os rapaces con este tipo de trastornos. Ademais, os seus centros permiten a educación dos rapaces e ofrecen todo tipo de servizos ás familias para axudalas no seu coidado.

O vicepresidente da Xunta de Galicia aproveitou ademais este encontro cos directivos de Aspanaes para confirmar a súa asistencia ao acto de inauguración do congreso que esta asociación celebrará en Santiago os días 4, 5 e 6 de novembro con motivo da celebración do seu 25 aniversario.
Gabinete de Comunicación da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia

El Concello inicia un servicio gratuito de atención temprana

10/01/2006 | gondomar
Las consultas abrirán por las mañanas con una psicóloga y una educadora familiar

Un nuevo servicio del Ayuntamiento de Gondomar permitirá que los niños con problemas de integración social puedan recibir atención psicológica gratuita.
La concejala del gobierno, María Luisa López Castro, presentó ayer esta iniciativa que se va a llevar a cabo de a lo largo de este año.
El programa está dirigido a niños de hasta seis años de edad del municipio de Gondomar con «déficits permanentes puntuales o con riesgo de padecerlos» según explicó ayer la responsable de Asuntos Sociales. Las terapias estarán encaminadas a facilitar la maduración de los niños para que alcancen el máximo nivel de desarrollo personal y de integración social.
La puesta en marcha de este servicio es muy importante para muchas familias del municipio con escasos recursos económicos que, por otra parte, no tendrán que desplazarse hasta Vigo para recibir este tipo de atención especializada.
La manera de beneficiarse de este servicio es a través de los especialistas de los centros escolares, pediatras y otros profesionales dedicados a la atención de menores, que serán los encargados derivar los casos que se traten.
Gabinete
El gabinete está ubicado en el Centro de Desarrollo Local y está atendido por especialistas. Su responsable política es María Luisa López Castro y el equipo está compuesto por Marta Couto García, educadora familiar licenciada en Pedagogía y Marta Cisneros González, licenciada en Psicología. Los teléfonos de contacto son 986 38 40 20 y 986 36 02 24.
La atención comprenderá todo el proceso terapéutico de los pacientes, desde la valoración y el diagnóstico hasta el seguimiento de su evolución.
El número de sesiones dependerá de las necesidades de cada niño y podrán ser individuales o en grupo.
Este servicio ya se llevó a cabo de manera experimental durante el año pasado y, ante la excelente demanda que ha tenido, la concejalía de Asuntos Sociales ha decidido prorrogarlo durante un año más.
La consulta estará abierta durante las mañanas y abrirá a partir del lunes de la próxima semana.
El Centro de Desarrollo Local disponde además de una ludoteca gratuita para todos los vecinos de Gondomar y que está pensada especialmente para las madres que realizan cursos de formación en estos locales y que no tienen dónde dejar sus

Centro para a Integración de Menores con Discapacidade

Xornal Galicia | Miércoles, 04 Enero, 2006 – 06:53 PM

O rexedor da Pobra do Caramiñal, Isaac Maceiras, explicoulle ao vicepresidente como evolucionan as obras do Centro para a Integración de Menores con Discapacidade, que se está realizando no municipio. Maceiras, acompañado da concelleira de Asuntos Sociais, indicoulle que os traballos xa están a piques de rematar e aproveitou a ocasión para convidar ao vicepresidente á futura inauguración.
Este centro servirá para atender a rapaces e rapazas de entre 0 e 16 anos que teñen algunha discapacidade, así como ás súas familias, tanto do municipio da Pobra como de toda a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte. Segundo o alcalde, o obxectivo das novas instalacións será favorecer a integración dos menores e ofrecer asesoramento aos seus familiares para poder tratar mellor as súas enfermidades. Maceiras sinalou que na actualidade xa se está prestando atención a 22 menores noutras instalacións, que se están quedando moi pequenas, «e polo tanto a necesidade do novo centro é imprescindible». O centro contará con logopedas, pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores familiares, atención temperá, biblioteca e aulas ocupacionais para menores de entre 14 e 16 anos (informática, manualidades, xardinería e carpintería).

Xornal Galicia | Diario Dixital de Galicia | Toda la Información noticias y Actualidad las 24 horas

É fácil imaxinar o peregrinar desta familia, porque aínda hoxe non existe coordinación entre os distintos profesionais nin un protocolo de actuación ante un neno ou nena que presente algunha dificultade.

Recibir unha atención temperá de calidade queda moi lonxe da realidade.

GALICIA DIXITAL
Nin dereitos nin humanos
9 de Decembro de 2005 Na conmemoración dos Dereitos Humanos deste ano, permítanme que lles conte este pequeno conto. Érase unha vez unha nena que:
“Un error profesional me produce en mi nacimiento una parálisis cerebral / Mi familia se hace cargo de mi estimulación.
A los doce años una profesora no quiere evaluarme / Interviene el Equipo de Orientación Específico.
A los catorce años me rechazan en un centro sin llegar a verme / Otro centro me recibe para hacer BUP.
A los 19 años se plantean muchos problemas con mi selectividad, concretamente con la adaptación / Se nombra un tribunal específico.
A los 21 años preciso rehabilitación de mantenimiento para mejorar mi calidad de vida. Los servicios sanitarios me la niegan por considerarme enferma crónica.¡Una parálisis cerebral no es una enfermedad! / Mi familia la costea.
A los 22 años acabo mi carrera”.
E agora permítanme que lles aclare que non é un conto. Esta moza é veciña nosa e representa o vivir día a día de moitas persoas con discapacidade.
É fácil imaxinar o peregrinar desta familia, porque aínda hoxe non existe coordinación entre os distintos profesionais nin un protocolo de actuación ante un neno ou nena que presente algunha dificultade. Recibir unha atención temperá de calidade queda moi lonxe da realidade. O aspecto educativo é suficientemente representativo no conto. Temos lexislación, pero falta reflexión e planificación. No tema sanitario, só no caso de sufrir algún accidente un pode chegar a nunha lista de espera. Do contrario, nin a idade nin as secuelas físicas son suficientes para que teñamos opción a mellorar a calidade de vida.
Con esta base, podemos supoñer o futuro. Se alguén consegue asomar cabeza cara o mundo laboral, alí o está esperando máis do mesmo: desinformación, descoordinación, insensibilidade, incompetencia… Porque verán, a historia non rematou. Aínda non. Sí; rematou a carreira, pero a tan cacarexada integración das persoas con discapacidade quédase no papel, a veces, por simples cuestións burocráticas.
Continúolles eu a historia. Presentouse a unhas oposicións por a reserva de discapacitados e despois de expoñer o tema, previamente elaborado por escrito, a presidenta do tribunal dille coa crueldade dun sorriso: ya está hecho, no te entendí. Asegúrolles que ten sobradamente demostrado no seu currículo a capacidade de darse a entender sen problemas. Chegan unhas segundas oposicións para as que solicitou previamente adaptación de tempo, segundo bases da convocatoria. A resposta emitida desde Lugo non chega ao tribunal porque este nunca a solicitou e a nosa amiga, contra reloxo, ten que ir a buscala. Comeza o exame coa incertidume de saber con que tempo conta quedando á mercede dun tribunal que nin se molestou en coñecer previamente as características da opositora. Como lles dicía nin dereitos nin humanos.
É lamentable que os nosos representantes digan que Galicia vai no vagón de cola. Pois xa saben ¡a traballar! porque o artigo 49 da Constitución di, referíndose aos poderes públicos, que “prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todo ciudadano”.

Colectivo AdianteXá

EL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA FELICITA AL JUAN CANALEJO POR EL PREMIO REINA SOFIA

El Ayuntamiento de La Coruña traslada su felicitación al complejo hospitalario Juan Canalejo y muestra su satisfacción por la concesión del Premio Reina Sofía al programa de rehabilitación infantil que se lleva a cabo en el centro Teresa Herrera y con el que el gobierno municipal viene colaborando en los últimos años con diferentes actividades.

Este galardón supone un importante reconocimiento para la labor que realizan los profesionales coruñeses dentro de un programa que se desarrolla desde hace 26 años, período en el que se han atendido a 18.000 niños y a sus familias en aspectos sanitarios, psicológicos y sociales.

El Consejo del Real Patronato Sobre Discapacidad, presidido por la Reina Doña Sofía, ha concedido el premio en su modalidad de rehabilitación e integración al Juan Canalejo por ser pionero en la atención temprana en el marco de la rehabilitación infantil, apostando por la asistencia neuropsicosocial integral a niños y familias, un modelo que se ha exportado a otras comunidades autónomas.

El gobierno municipal quiere poner de manifiesto, por ello, su compromiso con el complejo hospitalario Juan Canalejo y con programas como el desarrollado por la Unidad de Rehabilitación Infantil, y el equipo que dirige el doctor Javier Cairo. El trabajo desarrollado en este campo y el esfuerzo realizado durante los últimos años por los profesionales coruñeses ha merecido este galardón, el más importante y prestigioso en España e Iberoamérica en este campo. En este sentido, el Ayuntamiento de La Coruña continuará su programa de colaboración y apoyo a este proyecto y a todos aquellos que tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de las personas.

El Canalejo recibe el premio Reina Sofía por la rehabilitación infantil

El modelo asistencial del departamento dirigido por Javier Cairo, que atendió a 18.000 niños desde su creación hace 26 años, ha sido exportado a otras comunidades autónomas. Agencias.A Coruña / Madrid
El Consejo del Real Patronato Sobre Discapacidad, presidido por la Reina Doña Sofía, falló ayer los Premios Reina Sofía 2005 en sus modalidades de Rehabilitación e Integración y de Accesibilidad Universal de Municipios, que han recaído en el complejo hospitalario Juan Canalejo de A Coruña por ser pionero en la atención temprana en el marco de la rehabilitación infantil y en y el proyecto Cebycam-CES de Ecuador. Este galardón es el de mayor prestigio en España e Iberoamérica en este campo. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destacó ayer que el Juan Canalejo pone al servicio de la población una atención integral pionera dirigida al niño y a sus familias.
«El premio nos lo han concedido por el trabajo multidisciplinar de 20 profesionales , sobre todo en el ámbito de la atención temprana. Se trata de un modelo asistencial que no sólo engloba al niño, sino también a su familia y al entorno en el que se va a desarrollar. Son niños en situación de riesgo neuropsicosocial, o con una discapacidad ya establecida. Lo que intentamos es llevar a cabo primero una labor de prevención, y posteriormente un seguimiento y atención a la situación de discapacidad que el niño puede presentar. Intentamos atenderle de una manera globalizada, garantizándole una autonomía personal desde los primeros años de su vida», señaló ayer el doctor Javier Cairo, responsable de la Unidad de Rehabilitación Infantil del Juan Canalejo. A lo largo de 26 años esta unidad ha atendido a 18.000 niños y a sus familias en aspectos sanitarios, psicológicos y sociales. «Esto es lo que nos ha diferenciado de otros modelos asistenciales existentes en otras comunidades autónomas, y por ello el jurado de los Premios Reina Sofía ha tenido a bien concedernos el galardón», afirma Cairo.
Este modelo asistencial del Canalejo, que está siendo desarrollado en la actualidad por otras comunidades autónomas, surgió hace 26 años cuando se empieza a hablar en algunos países de la atención global y personalizada de los niños. «Tratamos de apostar fuerte por un modelo de coordinación de servicios públicos. La Consellería de Sanidade está tratando de seguir este modelo, aunque, lógicamente, no toda la comunidad tiene sus necesidades cubiertas como la ciudad de A Coruña», puntualiza Javier Cairo. Aparte de haber desarrollado en mayor medida el tratamiento con toxina botulínica, Rehabilitación Infantil centra su trabajo ahora en el estudio de la prematuridad, y sobre todo su relación con los daños cerebrales. «Estamos estudiando cual es la situación de los niños prematuros que llevamos tratando desde hace diez años. No cabe duda de que a mayor prematuridad, mayor riesgo de sufrir problemas neurológicos».
Miércoles 14/12/2005

Bata rueda su segundo corto con niños autistas como actores

25/11/2005 | Pontevedra
La cinta, dirigida por Enma Blanco, es una parodia de cuentos clásicos y modernos

| caldas de reis

Bata, una asociación de tratamiento del autismo de Baión (Vilanova de Arousa), inició ayer en el Parque-Jardín de Caldas el rodaje de la su segundo cortometraje, titulado Un cuento de cuentos.
El corto está dirigido por Enma Blanco y pretende ser una parodia de cuentos tanto clásicos (Peter Pan o la Cenicienta) como modernos (los Increíbles). En principio, están previstas dos jornadas más ante las cámaras: el próximo martes en Caldas y el jueves, en Vilagarcía.
Beatriz Giráldez, miembro de Bata, explicó ayer que en Caldas se rodó una escena en un árbol. La mayoría de los 32 niños con autismo que pertenecen a la asociación participan en el corto como actores. No es la primera vez que Bata se decide a grabar una cinta. El año pasado hizo lo propio con El camarote, que incluso participó en un certamen nacional, quedando finalista.
El objetivo de este tipo de actividades es, además del entretenimiento, difundir la valía de las personas con autismo y apostar por su inserción social. Profesores y personal de la asociación también colaboran en otras labores.
Bata se constituyó en 1989 con la finalidad de mejorar y potenciar la calidad de vida de las personas con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo y sus familias. En 1999 el colectivo fue declarado de utilidad pública y es miembro de diversas federaciones.
Atención global
Bata busca ofrecer una atención integral a través de varios servicios. Cuenta con una unidad de evaluación, diagnóstico y orientación; una unidad de atención temprana y apoyo ambulatorio; el centro de educación Os Mecos; una unidad residencial para menores de 18 años y el centro ocupacional O Montiño. También dispone de viviendas independientes con apoyo para personas adultas, una unidad de inserción laboral, programas de apoyo a las familias y actividades de ocio.

El centro de discapacitados de A Pobra abrirá en junio del 2006

12/11/2005 | Barbanza
Las obras de derribo de la antigua ayudantía empezaron el jueves
La Consellería de Asuntos Sociais, el grupo Deloa y el Proder financian
La villa pobrense tendrá en junio del año que viene el primer centro de atención integral para personas discapacitadas de la comarca. Operarios de las empresas Gaos, y Tableros y Puentes dieron comienzo el jueves a las obras de derribo de la antigua ayudantía de marina, en cuyo solar será levantado el nuevo edificio. Está previsto que los trabajos concluyan en un plazo de siete meses.
Para la ejecución de la actuación, el Concello que dirige Isaac Maceiras Rivas cuenta con un presupuesto de 439.166 euros, aportado por la Consellería de Asuntos Sociais, la asociación de desarrollo local Deloa y el programa comunitario Proder II.
El centro de discapacitados de A Pobra jugará un papel primordial en el ámbito sanitario de la zona, ya que ofrecerá una asistencia integral a barbanzanos de entre 0 y 18 años que padezcan alguna discapacidad. Asimismo, el personal del inmueble atenderá a pacientes derivados del Hospital Comarcal da Barbanza.
Distribución
Las instalaciones contarán con casi quinientos metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Todas las estancias del edificio estarán adaptadas a la normativa de accesibilidad. El centro dispondrá de tres aulas, una destinada a la formación de padres, otra de carácter ocupacional, y la última se empleará para la celebración de cursos. Además, estarán en funcionamiento las unidades de psicomotricidad, logopedia, fisioterapia, hidroterapia, apoyo escolar, atención temprana, así como varios despachos para los profesionales. También se reservará espacio para una biblioteca y una sala de conferencias.
Integración
El objetivo del centro de discapacitados de A Pobra es atender a todos los niños y jóvenes de la comarca que sufran alguna discapacidad sin que se vean obligados a salir su ámbito social y familiar. El servicio, que será gratuito, consistirá en informar, asesorar y orientar al usuario, así como a los integrantes de su familia; y atender de forma personal y psicosocial a los beneficiarios.
Además, en las instalaciones pobrenses se realizarán talleres de jardinería, carpintería, manualidades e informática; y los profesionales del centro organizarán de forma periódica actividades de ocio como excursiones, sesiones de teatro, festivales o competiciones deportivas.
Para la puesta en marcha del inmueble será necesaria la contratación de un psicólogo, un pedagogo, un fisioterapeuta y un trabajador social. El Concello pobrense ya dispone del personal restante para atender los servicios que prestará el nuevo edific

PONTEAREAS : O servizo de logopedia e atención temperá atende a máis de 40 rapaces

Vigo Metropolitano 11-Novembro-2005

Para a Concelleira de Servizos Sociais a atención aos discapacitados é un dos obxectivos da súa área, pulando a prol da súa integración social. Amáis dende o Concello se traballa para acadar que este centro de atención aos disminuidos poida cumplir as finalidades para as que foi creado no seu momento e así xa se teñen mantido algunhas conversas cos responsables da Vicepresidencia do Benestar e a Igualdade reclamando unha axuda para a súa posta en marchaNesta área a Concellería de Servizos Sociais actúa tamén co servizo de logopedia e de atención temperá que atende a máis de 40 rapaces de idade escolar do noso concello, así como por medio do vehículo adaptado para o transporte de discapacitados que presta servizo aos integrantes deste colectivo nos seus desprazamentos.

El área de atención temprana permanecerá en la ciudad

27/10/2005 | Ourense

El Complexo Hospitalario de Ourense procederá este fin de semana a realizar el traslado del Servicios de Medicina Física e Rehabilitación del complejo a sus nuevas instalaciones en el Hospital de Piñor -para que la totalidad de las unidades destinadas a la atención de adultos comience a trabajar con total normalidad en su nueva ubicación desde el próximo lunes- permaneciendo en un principio en el Hospital Materno Infantil la unidad de atención temprana.
El gerente general del complejo, José Luis Jiménez Martínez, recibió ayer a los padres de los niños de la consulta en Atención Temperá para comunicarles la permanencia en el Hospital Materno infantil, mientras se solventan las dificultades jurídicas.
Las nuevas infraestructuras del Hospital de Piñor se engloban dentro de la primera fase del Plan Director del CHOU y su puesta en marcha permitirá mejorar sustancialmente el espacio destinado a la medicina física y a la rehabilitación, ya que el nuevo servicio está dotado con la última tecnología en cuanto a equipamiento terapéutico, en las áreas de hidroterapia, electroterapia y cinesterapia, que permitirá ampliar la oferta de tratamientos, además de contar con importantes mejoras cualitativas en cuanto a la climatización y a las piscinas.
Entre las principales mejoras destaca especialmente el área de hidroterapia, con una nueva piscina de 48 metros cuadrados de superficie y un perímetro de 28 metros cuadrados con una profundidad de un metro y medio. Además el lugar fue dotado con un sala de Habilidades da Vida Diaria, equipada con mobiliario doméstico. El centro asegura haber informado a usuarios y trabajadores de la medida de cambio para facilitar el inicio de la actividad en las nuevas instalaciones, sobre horarios y precios de transporte público.

Padres de niños enfermos critican el traslado a Piñor del servicio de atención temprana

26/10/2005 | Ourense

La decisión de trasladar el servicio de atención temprana infantil, que actualmente se encuentra en el Complexo Hospitalario de la capital ourensana, al hospital de Piñor no está siendo bien acogida por los padres de enfermos que utilizan ese servicio.
Varios de esos progenitores han hecho público un comunicado en el que ponen de manifiesto su malestar por la decisión, que consideran política, y exponen algunas de sus razones. «No vamos a mejorar en cuanto al material utilizado ni tampoco en cuanto el personal médico que nos suele atender, ya que van a ser los mismos», aseguran los padres al tiempo que critican que «en Piñor no hay servicio de pediatría, ni cuidados intensivos ni urgencias, para cualquier emergencia». Mucho menos aún les gusta que el nuevo servicio comparta entrada con el tanatorio.
El problema de los desplazamientos supone otro obstáculo para el cambio, ya que deja a los usuarios del servicio sin la posibilidad de utilizar el autobús.
Un servicio gratuito de apoyo integral a padres y escolares
07/06/2005 | Deza-Tabeirós
En dos minutos | Unidad de atención temprana de Rodeiro

El Concello de Rodeiro pone en marcha una Unidad de Atención Temprana atendida por educadoras voluntarias

| lalín |

Esta semana el Concello de Rodeiro empieza la difusión entre los vecinos de un nuevo servicio. Lo primero será repartir una serie de folletos en el colegio. La Unidad de Atención Temprana, que tendrá como sede la antigua escuela de A Latiza, abrirá sus puertas los viernes, a partir de las cuatro de la tarde. La labor informativa tiene como objetivo dar a conocer las actividades y los objetivos de este servicio de atención gratuita y, al mismo tiempo, vencer las reticencias de padres y escolares a acudir a un psicólogo o a una psicodedagoga.
En estos días el Concello afronta las últimas compras de material y juguetes. La idea es que A Latiza se convierta en un centro abierto en el que padres e hijos resuelvan posibles problemas. El abanico es muy amplio: desde tratar a niños con ansiedad y estrés, a estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Niños que padecen algún tipo de deficiencia, que viven situaciones especiales como la separación de los padres o que se les hacen cuesta arriba los estudios. El plan de trabajo incluye un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil, la familia y su entorno.
Se trata de incluir a la familia en el programa orientando a los padres, brindándoles apoyo y asesoramiento, al igual que a sus hijos. Cada persona es diferente y cada problema necesita una atención especial. La unidad estará atendida por una psicóloga y una psicopedagoga, que además es maestra y que desarrollarán su labor de forma voluntaria.
En los casos que sea necesario, se trabajará además en coordinación con los servicios sociales del Concello, que se encargarán de intentar paliar a través de ayudas otras posibles carencias que tenga la familia.
El Concello abrirá un plazo de inscripción en breve, pero las encargadas del centro destacan que el servicio se pondrá en marcha desde el momento que haya un solo niño. La atención se brinda a escolares de hasta 17 años en colaboración también con los orientadores de los centros escolares. Las actividades se desarrollarán de forma lúdica como acercamiento a los chavales y también a través de test destinados a evaluar distintos aspectos como la madurez y la evolución de los escolares.

Critican que niños discapacitados vayan a clase a un único centro

30/05/2005 | Lugo
Los padres reclaman que los escolaricen en el más próximo a su casa
Exigen una ley que garantice la igualdad de oportunidades para personas

Los asistentes a las Xornadas de Atención Temperá, que se clausuraron ayer, reclaman una normativa que garantice la igualdad de oportunidaes de las personas que padecen alguna discapacidad. Igualmente exigen que los niños puedan asistir a los colegios que les corresponden por el lugar de residencia. Los afectados, según aseguró la concejala Carmen Basadre, que moderó una mesa con las familias y las asociaciones, se quejaron de que la mayor parte de los niños con problemas de autorismo, con síndrome de Down o con problemas de movilidad, están escolarizados en el colegio de A Ponte, que es el único que cuenta con recursos específicos de personal para atenderlos. Los asistentes se quejaron de deficiencias en el funcionamiento de la unidad de atención temprana, que depende de la Consellería de Sanidade y que está instalada en el centro base de servicios sociales de la calle Sierra de Ancares. Entre otras carencias, no tiene psicólogo, según señaló Carmen Basadre.
La concejala de Bienestar Social criticó que a las jornadas no asistiera ningún representante de la Xunta de los distintos departamentos invitados, salvo un inspector de Educación, quien, según dijo, reconoció que las medidas contempladas en la Logse para la atención a la diversidad no están implantadas. En las jornadas, clausuradas ayer, estaban inscritas 84 personas.

Padres de discapacitados critican el servicio terapéutico del hospital

08/12/2004
ferrol
La asociación Aspanemi demanda mejoras en la atención temprana de niños con minusvalías
Lamentan que los diagnósticos tardíos hacen perder «un tiempo precioso»

La asociación Aspanemi (Grupo Minusválidos Ferrol) criticó ayer públicamente su descontento con la gestión y el funcionamiento del servicio de atención temprana, encargado de corregir las deficiencias físicas y mentales de niños que nacen con determinadas minusvalías. Los portavoces del colectivo transmitieron las «numerosas quejas» que han recibido por parte de padres afectados, referentes a varios aspectos del servicio, desde una política de personal restringida por razones presupuestarias hasta un desarrollo de las sesiones terapéuticas que consideran inconveniente para los pequeños.
Tal y como explicaron la presidenta de Aspanemi, Patricia Díaz, y sus compañeros de la asociación, los responsables del servicio (gestionado en parte por el Sergas y en parte por Asuntos Sociais) no están cubriendo las bajas y periodos vacacionales de los profesionales que trabajan con los discapacitados, de modo que cuando se producen esas situaciones «los niños pierden un tiempo precioso de recuperación». Los padres reclaman que también haya servicio por las tardes, de modo que los niños no se vean obligados a perder horas de clase para acudir a sus sesiones terapéuticas.
Una de las promesas incumplidas por parte de las autoridades sanitarias, según Aspanemi, es la de que no se mezclaría el tratamiento de los niños con el de adultos en rehabilitación. Esta situación, que consideran inadecuada para los pequeños, se está produciendo en el Novoa Santos, que es el centro en el que se realizan las tareas de psicomotricidad, logopedia y fisoterapia con los discapacitados. Los padres, además, denuncian que se les ha retirado una sala de espera de la que disponían para sus hijos.

Los diagnósticos
Más allá de estos problemas puntuales, el Grupo Minusválidos Ferrol considera que debe haber un vuelco en la forma de evaluar la situación de los niños, puesto que la actual, a su juicio, hace que los niños «sigan llegando tarde a atención temprana».
La asociación recuerda que los pequeños que nacen con determinadas minusvalías necesitan ejercitar y estimular su cuerpo y su cerebro lo antes posible, y siempre antes de los seis años, de modo que los diagnósticos tardíos se traducen en la pérdida de un tiempo valioso para su rehabilitación. En este sentido, los portavoces de Aspanemi señalan que tienen un compromiso de los responsables del servicio para trasladar a la demanda del hospital la necesidad de agilizar el diagnóstico y la derivación de los niños, en caso necesario, a atención temprana.
«Las críticas de los padres se están desbordando y la situación nos parece grave», aseguran desde Grupo Minusválidos Ferrol. Y advierten: «Seguiremos protestando y batallando hasta que esto se solucione».

Los Servicios Sociales de Verín plantean una red de atención al menor en el rural

18/11/2004 | Ourense
El equipo de técnicos de la Mancomunidad presentó el proyecto en un congreso internacional
Proponen la creación de un centro especializado en cada cabecera
En Galicia sólo hay 12 servicios de atención temprana funcionando y prestando servicio a los menores de 54 municipios. El resto de Concellos carecen en su entorno de una prestación social de estas características. Desde el equipo de profesionales de Atención Temprana en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Verín, solicitan una mayor concienciación de las administraciones y consideran vital que se complete la red.
No obstante entienden que el plan de intervención que se elabore debería estar consensuado por los técnicos que, hoy por hoy, están trabajando en este campo, ya que de lo contrario se puede correr el riesgo de crear pautas que posteriormente carezcan de efectividad.
Los profesionales verinenses proponen que el gobierno autonómico cree, al menos, un equipo de Atención Temprana en cada comarca gallega. Actualmente este servicio está creado y funcionando en las mancomunidades de Verín y O Carballiño, dentro de la provincia de Ourense.
Los profesionales creen que algunos concellos o mancomunidades podrían asumir este servicio «porque a Atención Temprana é moi seria, xa que traballar cun neno de 3 aniños que ten un problema evita moitas intervencións posteriores», recalca la misma profesional.
La petición del equipo verinense surge a raíz de un trabajo realizado sobre la Atención Temprana en el rural y que fue presentado recientemente en un congreso desarrollado en Santiago de Compostela. La base nació en reuniones conjuntas realizadas con pedagogos y psicólogos que trabajan en el rural. El equipo facultativo asegura que han realizado propuestas para completar la red. Insisten en que el rural está totalmente «descuberto porque non hai atención temperá».

Un congreso internacional valora la unidad terapeútica infantil de la mancomunidad de O Carballiño

10/11/2004 | Ourense

A finales del pasado mes de octubre se celebró en la Universidad de Santiago el segundo Congreso Internacional de Atención Temprana en el que se analizó el trabajo realizado por la unidad terapeútica de apoyo al desarrollo infantil de la mancomunidade de concellos de O Carballiño.
Un departamento sobre el que el presidente de la entidad supramunicipal, Benigno Álvarez, destacó «a laboura importante que se está a realizar nestes Servicios Sociais especializados no mundo da infancia a nivel de intervención e de prevención de problemáticas, o que supón unha gran laboura psicosocial no benestar da poboación».
Se trata de una unidad que está funcionando desde el año 1991 con un objetivo fundamental y prioritario, el de atender las necesidades de la población que engloba la mancomunidad, dedicado a los niños, sobre todo, de entre 0 y 6 años, que muestran alguna problemática en las áreas de desarrollo o de su ambiente sociofamiliar, que repercuten de forma negativa en su proceso evolutivo y de aprendizaje.
Financiado por la Consellería de Servicios Sociais la unidad terapeútica lleva atendidos cerca de 550 niños y las patologías más frecuentes son discapacidades psíquicas, físicas y sensoriales, problemas de lenguaje, retrasos madurativos y niños de atención temprana y provenientes de ambientes familiares depravados socioculturalmente.
En el Congreso Internacional de Atención Temprana se destacó el acierto del abordaje de la problemática en la zona rural desde una perspectiva psicosocial y los inconvenientes que supone el recorte paulatino de las subvenciones que dependen de la Consellería de Servicios Sociais durante los últimos años.
Expertos en rehabilitación infantil se darán cita en el Hotel Barceló
El Canalejo conmemora los 25 años de la Unidad de Rehabilitación Infantil con un congreso médico

13/11/2004 | A Coruña

La Unidad de Atención Temprana del Materno celebra su 25 aniversario con unas jornadas nacionales los días 18, 19 y 20

La actualidad de la rehabilitación infantil, sus carencias y proyectos centrarán los debates en las jornadas científicas que tendrán lugar la semana próxima en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló, donde se reunirán expertos de toda España y Portugal para pasar revista a la especialidad.
El encuentro profesional está siendo organizado por la Unidad de Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera, que dirige el doctor Javier Cairo Antelo, para celebrar, de esta forma, su 25 aniversario.
Bajo el título genérico de Discapacidad infantil: de la detección precoz a la escolarización , los profesionales abordarán los distintos aspectos requeridos para prestar atención global a los niños de entre 0 y 6 años que precisan asistencia especializada. Se calcula que alrededor del 3% de los recién nacidos vivos tienen un alto riesgo de desarrollar una discapacidad, lo que significa, tan sólo en Galicia, alrededor de 1.500 niños cada año.
Origen
El origen de la discapacidad se estima que en la mitad de los casos es de carácter prenatal. El otro 50% se reparten casi a partes iguales entre las vinculadas al momento del nacimiento y las que se instauran a lo largo de los primeros años de vida. En todo caso, el equipo de Cairo Antelo apostó desde un comienzo por desarrollar un programa socio-sanitario, entendiendo que las medidas de recuperación no serán efectivas si no se implica a la familia y al entorno (social y educativo) del niño.
El objetivo final de Atención Temprana es ofrecer una asistencia global y adecuada al nivel madurativo del pequeño en cada una de las áreas de desarrollo: motora, perceptivo-cognitiva y linguo-social.
Durante las jornadas, los asistentes pondrán en común sus conocimientos en torno a grandes áreas temáticas. La prevención, detección precoz y el diagnóstico serán uno de los apartados destacados, junto con la intervención terapéutica y la terapia ocupacional en los procesos de integración, y el abordaje de la problemática socio-familiar.
Las perspectivas de futuro en la atención a niños en situación de riesgo biológico, psicológico o social centrarán numerosas ponencias, junto con las experiencias en integración escolar.
Una de las mesas redondas se dedicará específicamente a analizar la situación de la discapacidad infantil en Galicia y la implantación de las unidades de atención temprana

La Unidad de Atención Temprana del Hospital Juan Canalejo conmemora el 20 aniversario de su creación

A CORUÑA 1999

La Unidad de Atención Temprana del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo» de La Coruña ha recibido en primeras consultas a más de 18.000 niños y actualmente realiza la primera consulta a más de 600 niños nuevos al año. Su función será analizada dentro de los actos programados con motivo del XX Aniversario de su creación, en noviembre del año 79, que cuenta, asimismo, con unas Jornadas Científicas sobre La Atención del Niño y el Adolescente con Discapacidad, dirigidas tanto a Médicos, como a Psicólogos, Pedagogos y Trabajadores Sociales.

La Unidad de Atención Temprana del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo», centra su modelo en el campo de la rehabilitación y fue la primera que se creó en Galicia con la intención de atender al niño con discapacidad en su globalidad, ya que hasta su creación estaba dispersa y disgregada entre los distintos profesionales de los Servicios de Sanidad, Educación y Servicios sociales. Esta experiencia pionera permitió la elaboración de un anteproyecto para la creación de un programa Asistencial Integral de Atención Temprana para la Comunidad Gallega, que fue presentado por la Consejería de Sanidad en 1989 y, en la actualidad, se aplica en distintos hospitales de Galicia.

La atención del niño en esta unidad abarca desde el nacimiento hasta los 14 años, siendo el 70% de los pacientes atendidos menores de 6 años, lo que destaca la labor de detección y de prevención de algún tipo de deficiencia a una edad muy corta, lo que permite que el niño se pueda incorporar a la vida normal lo antes posible con una calidad garantizada. Esta unidad multidisciplinar cuenta con 20 profesionales de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. El Dr. Cairo, jefe del servicio de Rehabilitación del hospital Juan Canalejo y responsable de la organización de las jornadas, no dudo en calificar el modelo asistencial de Galicia en Atención Temprana, como un sistema ejemplarizante para otras zonas de España, con una eficacia probada después de 20 años de recorrido, ya que los resultados cada día son mas satisfactorios. Por este motivo, la iniciativa, que comenzó a finales de la década de los años 70, ha conseguido extenderse a otros centros hospitalarios de Galicia, como es el caso de Vigo, Ferrol, Orense, Santiago de Compostela, Pontevedra y Lugo, y a algún centro de la Comunidad Andaluza. Las líneas, que se pretenden seguir en un futuro, con relación a este tipo de asistencia en los hospitales gallegos, es que se pueda llegar a contar con una unidad multidisciplinar que pueda atender a los niños de cada una de las áreas correspondientes, es decir, que cada área tenga sus recursos propios. Por otra parte, los especialistas mostraron sus pretensiones de que este tipo de unidades asistenciales tengan una proyección hacia fuera, se coordinen con la Atención Primaria, con los recursos comunitarios y ofrezcan la prestación en los lugares más próximos a la residencia del niño, es decir, el profesional se trasladaría de la unidad hospitalaria al domicilio del niño atendido para supervisar y valorar su evolución. Por ultimo, también quisieron agradecer el apoyo de la Xunta de Galicia, al publicar el Decreto de Regulación de Atención Temprana en Diario Oficial de Galicia, lo que supone un impulso mas para este tipo de programas asistenciales, y se solicitó a la administración sanitaria una postura firme y fuerte ante los compromisos adquiridos.

«Temperá» y multidisciplinar

11/05/2004
Sanitarios, docentes, voluntarios y padres dedicarán en el Uxío Novoneyra dos sesiones al estudio de los problemas de los jóvenes con alguna discapacidad

Aparte de un importantísimo problema, la atención a los niños con algún tipo de discapacidad no es sólo cuestión que atañe a sus familiares o a profesionales como los docentes o los sanitarios. A estos tres sectores y a otros como los dedicados a la atención social o al ocio van dirigidas unas jornadas de estudio y debate que se celebrarán en el Uxío Novoneyra los días 28 y 29 próximos, organizadas por la concejalía de Benestar Social y por la asociación Adiante Xa. Serán las Xornadas Locais de Atención Temperá, las primeras de este tipo que se desarrollan en Galicia, centradas en los problemas de los niños de 3 a 12 años que sufren alguna discapacidad o que están en una situación de riesgo de padecerla. Fueron presentadas por la concejala Carmen Basadre y por María José García, representante de la asociación.

Ambas organizadoras incidieron en el carácter multidisciplinar de la iniciativa, porque consideran que los problemas de estas personas no pueden ser analizados aisladamente desde un punto de vista médico y sanitario, o educativo. Al contrario, en esta ocasión tendrán un papel predominante los padres y familiares. Para facilitar la asistencia, en el propio centro social habrá un aula atendida por voluntarios en la que podrán dejar a sus hijos mientras se desarrollan las sesiones de trabajo.

Desde las cinco y media de la tarde del día 28 hasta las dos de la tarde del 29 habrá ponencias y coloquios. Las sesiones incluirán una presentación multimedia de ayudas técnicas y materiales de apoyo y de ocio, a cargo de la asociación organizadora. También se celebrarán de forma simultánea dos talleres sobre sistemas alternativos de comunicación y sobre actividades de la vida diaria. La solicitud para participar se puede hacer en el Uxío Novoneyra o a través de la dirección de correo electrónico adiantexa@yahoo.es.

Participantes

Tras la presentación, que estará a cargo del alcalde, José López Orozco, de Carmen Basadre y de Marisol Bravos, del colectivo Adiante Xa, en la primera jornada la profesora de la Universidad de Barcelona Sonia Reyes ofrecerá la conferencia inaugural sobre Intervención de calidade en atención temperá: un enfoque de colaboración entre profesionais . A continuación será la presentación multimedia.

El segundo día habrá una mesa redonda sobre la situación actual y el futuro de la atención integral, moderada por la concejala y con la participación de profesionales y representantes de entidades y colectivos vinculados a ellos. Los talleres estarán a cargo de Sonia Reyes, Luis Lombao y Mariluz López. Antes de la clausura, María José García y José Antonio Sarmiento presentarán el Plan alternativo de educación temperá .

Entre el 5 y el 10% de los niños tienen problemas de desarrollo

24/03/2004
V Xornadas Interdisciplinarias de Atención Temperá
Entre el 5 y el 10% de los niños tienen problemas de desarrollo y de ellos un 3% presentan patologías claras y evidentes, según afirma el psicólogo José Carlos Cárdama, presidente de la Asociación Galega de Atención Temperá (Agat), que ha organizado para este próximo viernes sus quintas jornadas interdisciplinares. Los problemas de desarrollo de los niños se deben abordar de forma integral, cosa que no ocurre en estos momentos en Galicia por falta de desarrollo de la Ley de Atención Temprana y de centros públicos integrales. Se trata de una problemática que tiene una vertiente sanitaria, social y educativa. En Portugal se aborda de esta forma interdisciplinar y varios expertos portugueses explicarán el modelo que siguen en su país en las jornadas que se celebrarán en el aulario de la Universidad de Vigo. Aminorar los problemas Una gran cantidad de problemas que aparecen en los niños a partir de los seis o siete años se pueden aminorar con una adecuada atención temprana, entre ellos el fracaso escolar. Cárdama tiene una gran experiencia en este campo y en la actualidad en su gabinete prestan atención a los niños de ocho guarderías de la ciudad. Uno de los problemas que están observando los expertos es el aumento de niños prematuros. La mitad de los niños que tienen problema de rendimiento escolar son niños que han nacido con bajo peso o antes de tiempo. En las jornadas que se desarrollarán el próximo viernes se abordarán las iniciativas desde las administraciones públicas de Galicia y Portugal; las experiencias de atención integrada de Noia y Coimbra; el seguimiento de la problemática en las escuelas infantiles y la situación de las familias con niños menores de seis años discapacitados.Cárdama reconoce que la situación social actual, con parejas con jornadas de trabajo largas y estresantes ha hecho que muchos padres no se hagan cargo de algunas tareas educativas. En los casos de separación, José Cárdama dice que deben evitarse las decisiones judiciales y que es mucho mejor un servicio de mediación familiar que la resolución de un juzgado. «Un juez nunca debería decidir sobre los niños», subraya Cárdama, que aboga por los acuerdos

El centro de atención temprana trató a 180 niños desde su apertura

20/03/2003 | A Mariña
El conselleiro de Sanidade inauguró las nuevas instalaciones, en la Casa do Mar de Burela
Cochón también visitó la unidad de prevención de riesgos laboralesen el sector sanitario

Muy pocos alcaldes de la comarca se perdieron ayer la visita del conselleiro de Sanidade, Xosé María Hernández Cochón, a A Mariña. Siguiendo el guión marcado y flanqueado en todo momento por el director del Hospital da Costa, Pablo Mosquera, llegó primero a la Casa do Mar de Burela para inaugurar las nuevas instalaciones de la Unidade de Atención Temperá que, desde su apertura, ha atendido a unos 180 niños y, en lo que va de año, a unos 39. El servicio, que depende directamente del Hospital da Costa, está pensado para dar respuesta a trastornos de desarrollo en la población infantil de hasta seis años. En él reciben tratamientos de estimulación, psicomotrocidad y logopedia, así como sesiones de fisioterapia.

Como dijo el titular del departamento autonómico, «cada vez hay más niños prematuros y que cada vez necesitan más este tipo de atención. Tan pronto se conoce una deficiencia, hay que atenderlos para poderlos estimular y poder potenciar sus capacidades que tienen». Con estas palabras, destacó la importancia de apoyar este tipo de unidades. La red en Galicia se compone de nueve en total.El conselleiro de Sanidade descubrió la placa de inauguración y, acompañado de personal de la unidad, visitó cada una de sus dependencias, en funcionamiento.En el turno de intervenciones, el alcalde de Burela, Manuel Mon, aludió a los problemas por los que atravesó el centro de atención temprana en la etapa de gestión de la Mancomunidad de Municipios de A Mariña, una parte relacionada con la demora en el pago de los salarios del personal. En concreto, Mon señaló que buscar una solución a este conflicto «era algo que nos pedía a sociedade constantemente. Creemos que é un servicio fundamental. Por eso damos gracias a Sanidade por asumilo, para que estes nenos reciban a axuda que necesitan, porque a que lle estabamos dando era escasa e incluso o personal tiña algún problema de cobro. Vamos mellorando».Otro de los servicios que Cochón inauguró ayer, también situado en la Casa do Mar de Burela, fue el centro de prevención de riesgos laborales, un proyecto de «hace tiempo» del Servicio Galego de Saúde, desde que se publicó la ley de 1995. «Pensamos que el trabajo no tiene que ser una fuente de riesgo», señaló, añadiendo que en este tema «estamos en cabeza» y que «en esto el Sergas ha ido por delante de otros organismos». «Somos la mayor empresa de Galicia -justificó el conselleiro- con 30.000 funcionarios».El máximo responsable de Sanidade afirmó que la unidad de atención temprana iba a inaugurarse el viernes de la semana anterior pero sucedió un imprevisto en el edificio.La estancia de Cochón en A Mariña coincidió con otra noticia paralela. Él mismo se acercó a los medios de comunicación presentes para informar del ingreso en el Hospital da Costa de un paciente que viajó a China a finales de febrero y con un problema respiratorio, a quien visitaría más tarde.

Casi 1.200 pequeños siguen una terapia en el Materno

Niños discapacitados consiguen hablar con un sintetizador de voz

A Coruña Jueves, 21 de Marzo de 2002
Javier Cairo Antelo dirige la unidad de Rehabilitación del Materno. Acaban de empezar su vida y ya tienen problemas. Más de 1.200 pequeños son atendidos cada año por vez primera en el Materno Infantil aquejados de algún tipo de discapacidad. Entre ellos están niños con parálisis cerebral. Muchos de estos pequeños ni siquiera son capaces de hacerse entender. En esta lista hay que tachar a seis chavales que cuentan con un aparato de última generación, un sintetizador de voz, que les permite expresar sus pensamientos o deseos.

Bebés prematuros, niños con malformaciones congénitas o que han sufrido asfixia neonatal. La lista de pequeños con riesgo de llegar a padecer algún tipo de discapacidad es larga y los profesionales del hospital Materno Infantil luchan cada día para mermar sus efectos. Según explica el doctor Javier Cairo Antelo, jefe de la unidad de Rehabilitación del centro coruñés, se calcula que un 3% de los niños tienen riesgo de sufrir discapacidades al nacer.
El problema no llega a manifestarse en muchos casos gracias al trabajo realizado, según cuenta el doctor Cairo. Explica además que, en los casos en que la discapacidad no puede evitarse, la rehabilitación consigue, en la mayor parte de los niños, una integración total del pequeño. Buena muestra de ello es, en su opinión, el hecho de que la cifra de niños atendidos se reduzca considerablemente a partir de los siete años.

Tratamiento por áreas

Para facilitar su trabajo, la unidad del Teresa Herrera divide las tareas en varias áreas. Cada una de ellas actúa, según explica el doctor Cairo, en una fase determinada de la evolución del pequeño. En la de logopedia se aplican las últimas novedades que ha incorporado la unidad: los comunicadores digitalizados y los sintetizadores de voz.

El primero de los sistemas, según explica el jefe de la unidad, permite a los pequeños con más problemas expresarse a través de un teclado. Cada una de las teclas se corresponde con un sentimiento que el pequeño puede expresar pulsándola o dirigiendo un rayo láser hacia ella. El aparato se emplea en las terapias de logopedia y permite a los niños “hablar” con los demás.

Un paso más allá sería el sintetizador digital de voz. El aparato es utilizado hoy en día por seis pequeños del área coruñesa. El doctor Antelo explica que el sistema es bastante sofisticado y requiere unas condiciones muy especiales en el niño: han de ser pequeños con imposibilidad total para comunicarse pero que conservan perfectamente sus capacidades intelectuales.

El sistema permite que el niño combine una serie de teclas y construya frases complejas. Según el doctor Antelo, “el pequeño puede mantener una conversación normal a través de una voz que no es la suya”. Respecto al perfeccionamiento del aparato, el especialista comenta que, en un principio, la voz que se utilizaba era similar a la de un robot y masculina, mientras que ahora existen voces femeninas y mucho más parecidas a la del ser humano.

Problemas físicos y psíquicos

Los problemas tratados en la unidad de Rehabilitación responden a un abanico muy amplio. Su responsable cuenta que van desde los físicos, como las dificultades psicomotrices o las malformaciones, hasta los psíquicos, como problemas de aprendizaje o comprensión.

Una discapacidad, según explica el doctor Cairo Antelo, puede originarse en la etapa de gestación, aunque no se detecte hasta el nacimiento. El primer año de vida es determinante en este tema. La estimulación precoz que llevan adelante los tres terapeutas del Materno ayuda a detectar y evitar estos problemas. El papel de los padres también es primordial.

El Ayuntamiento de Foz podría hacerse cargo del Centro de Atención Temperá

13/02/2001 | A Mariña
Padres de niños disminuidos consideran necesaria esta medida para garantizar la supervivencia del servicio
Los padres de niños disminuidos de A Mariña reivindican el mantenimiento y la mejora del Centro de Atención Temperá de Foz. La inoperatividad de la Mancomunidad de Municipios de A Mariña ha abocado a los afectados a proponer la suspensión efectiva del convenio establecido entre este organismo y la Consellería de Sanidade para el funcionamiento del Servicio de Atención de Nenos Discapacitados (Saned). El Ayuntamiento de Foz podría hacerse cargo del centro, a propuesta de los padres, que ayer firmaron los estatutos de la Asociación de Pais de Nenos con Discapacidades de A Mariña Lucense.
El peligro de desaparición del Centro de Atención Temperá de Foz es real ante el riesgo de desahucio del local. «Está nun piso e a comunidade de veciños denunciouno. Non cumpre as medidas esixidas a un centro público», explicó un representante del colectivo de padres de niños disminuidos que ayer se constituyó en asociación. La semana que viene designarán a la directiva.
La Asociación de Pais de Nenos con Discapacidades persigue un objetivo primordial: Mantener y mejorar el Centro de Atención Temperá hasta convertirlo en un servicio multiprofesional, coordinado con los servicios sanitarios y educativos, los tres ámbitos de mayor influencia en la integración de los menores. «Únenos a necesidade», manifestó una madre tras la reunión.
Para garantizar la consecución de esta primera finalidad y las sucesivas metas que la asociación se fije -a nivel social, pedagógico, comunitario, de ocio y tiempo libre, etc.-, los padres solicitan que la Mancomunidad sea sustituida por el Ayuntamiento de Foz en la gestión del Centro de Atención Temperá, manteniendo la colaboración de la Consellería de Sanidade, que aporta una subvención anual de unos 7 millones de pesetas.

«Resolveremos o problema do pago de salarios do Saned de Foz», afirma Sergio López

07/06/2001 | A Mariña

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de A Mariña ha calificado de «denigrante» la situación del Saned de Foz (servicio de atención a nenos discapacitados). Sergio López se ha comprometido a resolver el problema más acuciante -el pago de los salarios pendientes, cinco mensualidades, a las dos trabajadoras del Centro de Atención Temperá- este mes.
«Nos pasados días mandouse unha comunicación a varios concellos pedindo que abonaran a aportación do ano pasado, aínda pendente», explicó el responsable de este organismo. «Se en dez días non se fan efectivas e non se resolve, convocaremos ós concellos a unha reunión para zanxalo», garantizó.
La deuda del pasado ejercicio supera las ochocientas mil pesetas, unas 162.000 por Concello. Ésta es la contribución de la Mancomunidad al convenio establecido con la Consellería de Sanidade. En cuanto al futuro del Centro de Atención Temperá, López avanzó las tres alternativas en estudio: que el Sergas asuma el servicio, íntegramente, sin participación municipal; que el Ayuntamiento de Foz gestione el centro, como ya ha propuesto su alcalde,; o que una fundación o la propia Asociación de Pais con Nenos Discapacitados se haga cargo del servicio, de forma autónoma y con colaboración de los concellos. López defiende la primera opción pues es la que brinda mayores garantías, afirma, cara a la futura ampliación y la consolidación del servicio.

Los profesionales de Atención Temprana piden a la Xunta que cumpla su normativa

26/01/2002 | Santiago
Aspiran a que Galicia asuma actuaciones como las acordadas en Valencia, Asturias, Andalucía y Aragón
La Xunta publicó en 1998 un decreto sobre la atención temprana en Galicia que satisface a los profesionales, pero no lo desarrolló, por lo que la comunidad autónoma mantiene importantes déficits de medios y personal. La asociación gallega que agrupa a psicólogos, pedagogos, médicos, fisioterapeutas, pediatras y otros especialistas dedicados a esta actividad reivindicó ayer ante representantes de las consellerías de Educación, Sanidade y Servicios Sociais que se apliquen las medidas contempladas en el Libro Branco, para mejorar la asistencia, como los gobiernos autonómicos de Aragón, Valencia, Asturias y Andalucía.
La directora xeral de Ordenación Educativa, Mar Marsó, y Rosa Iglesias e Isauro Gómez, que asistieron en representación de Servicios Sociais y del Sergas, apuntaron la posibilidad de poner en marcha una Mesa autonómica que contemple las reivindicaciones de los profesionales. Los tres participaron en la inauguración de las cuartas jornadas interdisciplinarias de la asociación, celebradas ayer en el Centro sociocultural de Fontiñas.
«Pretendemos que los derechos de los gallegos y las familias necesitadas de atención temprana no estén mermadas por pertenecer a nuestra comunidad o incluso por vivir en una u otra población», manifestó José Cardama, presidente de la asociación.
En su intervención ante los representantes autonómicos reivindicó «una manera diferente de enfocar la atención temprana, que tenga en cuenta para quién se realiza y cuales son sus necesidades».
La Xunta, en vez de desarrollar el último decreto sobre esta prestación, mantuvo un plan autonómico anterior, que peca de un enfoque excesivamente sanitario, pero «olvida la asistencia psicosocial, que es decisiva, pues el niño no sólo tiene que rehabilitarse, sino sentirse integrado en su entorno», agrega Cardama.
El Libro Blanco, estatal, aprobado en 2000 y ahora editado en gallego con subvención de la Xunta, abre perspectivas importantes para la atención temprana. Los profesionales gallegos aspiran a que se tenga en cuenta también en Galicia