Noticias

1 FISIOTERAPEUTA, 1 PEDAGOGO/A, 1 LOGOPEDA PARA SAT DE CANGAS

Expediente núm.: 2077/2020
Procedemento: ps-20/06 Selección do persoal para a aula de estimulación temperá do Concello de Cangas
Asunto: Publicación das bases da convocatoria.
PUBLICACIÓN: Aprobadas por acordo de Xunta de Goberno Local do Concello de Cangas de data 16/06/2020 a convocatoria e as bases do proceso de selección e posterior nomeamento como funcionario/a interino/a de tres prazas; un/ha de pedagogo/a, un/ha fisioterapeuta e un/ha logopeda para o programa “Aula de Estimulación de Nenos/as”, procédese a súa publicación de acordo co disposto nas mesmas. O período de presentación de instancias irá do 17/06/2020 ao 01/07/2020 ambos incluídos sendo as bases as que a seguir se reproducen:
<<BASES PARA A SELECCIÓN DUN/HA PEDAGOGO/A, DUN/HA FISIOTERAPEUTA E DUN/HA LOGOPEDA, PARA O PROGRAMA “AULA DE ESTIMULACIÓN DE NENOS/AS 2020/20203

https://cangas.gal/gl/areas/desenvolvemento-economico-emprego-mar-e-rural/orientacion-laboral/emprego-no-concello/seleccion-de-persoal-para-aula-de-estimulacion-tempera

Tags: Noticias

Outras entradas

O SAT DE BURELA ATENDE A 100 NENOS E NENAS DA COMARCA
MÁSTER EN DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA EN LA UDC